CHUYÊN MỤC

Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Krong hoàn thành hơn 80%

(ngày đăng bài: 12/04/2019)
Sau 12 ngày triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở, đến nay xã Krong đã hoàn thành phỏng vấn 1123 hộ đạt 88,36%, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
 
received_279404646285026.jpg
Đến
ngày 12/4/2019, tiến độ điều tra trên địa bàn xã như sau:
  • Tổng số địa bàn điều tra: 20 địa bàn.
  • Số địa bàn điều tra đã hoàn thành: 13 địa bàn chiếm tỷ lệ 65%;
  • Số địa bàn điều tra chưa hoàn thành: 07 địa bàn chiếm tỷ lệ 35%;
  • Tổng số hộ điều tra:1271 hộ
  • Số hộ đã phỏng vấn: 1123 hộ
  • Tỷ lệ hoàn thành: 88,36%
  • received_440342626737097.jpg