CHUYÊN MỤC

Xã Krong đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

(ngày đăng bài: 05/04/2019)
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trên địa bàn xã Krong có 20 địa bàn, trong đó có 14 địa bàn điều tra toàn bộ và 06 địa bàn điều tra mẫu. Ngay sau lễ ra quân Tổng điều tra ngày 01/4/2019, xã Krong đang tích cực triển khai công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch điều tra.
Tính đến thời điểm 17h00  giờ 00 ngày 05/4/2019, tiến độ điều tra trên địa bàn xã như sau:
  • Tổng số địa bàn điều tra: 20 địa bàn.
  • Số địa bàn điều tra đã hoàn thành: 03 địa bàn chiếm tỷ lệ 15%;
  • Số địa bàn điều tra chưa hoàn thành: 17 địa bàn chiếm tỷ lệ 85%;
  • Tổng số hộ điều tra:1272 hộ
  • Số hộ đã phỏng vấn: 695 hộ
  • Tỷ lệ hoàn thành: 54,64%
trong-bai-2.jpg
Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xã cùng với lực lượng điều tra viên quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên địa bàn xã, thực hiện đúng phương án Tổng điều tra.