CHUYÊN MỤC

Xã Krong hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(ngày đăng bài: 19/04/2019)
Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Krong hoàn thành 100%
Sau 19 ngày triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở, đến ngày 19/4/2019, xã Krong đã hoàn thành điều tra 20/20 địa bàn.Tổng số hộ hoàn thành điều tra: 1273/1273 hộ. Kết quả thống kê có 5453 khẩu. Trong đó: có 2763 khẩu nam, 2690 khẩu nữ. Đảm bảo hoàn thành phương án Tổng điều tra đã đề ra.
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các giai đoạn của quá trình điều tra, từ cập nhật bảng kê, điền thông tin vào phiếu điện tử, quản lý tiến độ, kiểm tra phiếu,… tính chính xác cao trong công tác điều tra và giảm thời gian trong tổng hợp, quản lý và báo cáo số liệu. Lực lượng điều tra viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ chương trình tập huấn, có điện thoại thông minh, sử dụng thành thạo để thực hiện phiếu điện tử trong tổng điều tra. Đây là những thuận lợi cơ bản trong thời gian tiến hành Tổng điều tra.
Tuy nhiên, với hơn 88% dân số trên địa bàn là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế, còn có thói quen ở nhà đầm, nhà rẫy nên khó khăn trong việc tiếp cận, thu thập thông tin điều tra. Hiện đang vào mùa vụ nên việc hẹn các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Phần mềm CAPI còn tồn tại nhiều bất cập dẫn đến một số cảnh báo lỗi sai logic đã làm ảnh hưởng đến công tác Tổng điều tra.