CHUYÊN MỤC

      
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG (MỨC ĐỘ 2)

Skip Navigation Links.
Tổng cộng có: 174 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp xã UBND cấp xã, phường, thị trấn Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua - Khen thường
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - Khen thưởng
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất UBND cấp xã UBND cấp xã. Thi đua - Khen thưởng
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho gia đình UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh danh Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" UBND Cấp xã UBND xã Khen thưởng
Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" UBND cấp xã UBND xã Khen thưởng
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND CẤP XÃ Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND cấp xã Tôn giáo
 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
 
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Đăng ký thường trú tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Cấp xã Công an xã, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Tách sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Cấp xã Công an xã, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã, thị trấn Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Cấp xã Công an xã, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã, thị trấn Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã, phường, thị trấn Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã, phường, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã
 
Công an xã, phường, thị trấn Đăng ký quản lý cư trú
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Đất đai
Hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Đất đai
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
 
Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
 
Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do dịch bệnh UBND cấp xã Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp và PTNT - Phòng, chống thiên tai
Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai UBND cấp xã Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp & PTNT - Phòng, chống thiên tai
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND cấp xã Nông nghiệp & PTNT, Phòng chống thiên tai
 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự án cho UBND cấp xã thực hiện) UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thủy lợi
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp GCN đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã Đường thủy nội địa
Cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã đường thùy nội địa
Thủ tục cấp GCN đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp GCN đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Chi cục Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đường thủy nội địa
Thủ tục cấp phù hiệu hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự UBND cấp xã UBND cấp xã đường bộ
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã cấp xã UBND cấp xã thủy lợi
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã cấp xã UBND cấp xã thủy lợi
Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trông từ trồng lúa sang trông cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa cấp xã UBND cấp xã/phường trồng trọt
Phê duyệt khuyến nông địa phương cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nông nghiệp
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cấp xã dân tộc
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Dân tộc dân tộc
Cấp lại sổ hộ khẩu tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã Công an xã, thị trấn. Đăng ký quản lý cư trú
Xóa đăng ký thường trú tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai công an xã Công an xã, thị trấn. đăng ký quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai công an xã Công an xã, thị trấn đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ tạm trú tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai công an xã Công an xã, phường, thị trấn đăng ký quản lý cư trú
Khai báo tạm vắng tại công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai công an xã Công an xã, phường, thị trấn. đăng ký quản lý cư trú
Xác nhận có nhà ở trên đất UBND cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Xây dựng
Xác nhận hộ liền kề kinh doanh karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử UBND cấp xã
 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

Văn hóa
Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao

UBND cấp xã

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Văn hóa
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
 
Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lễ hội
Xử lý đơn tại cấp xã UBND xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại - Tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại - Tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND cấp xã
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại - Tố cáo
Tiếp công dân tại cấp xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tiếp công dân
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. An toàn, hồ chứa thủy điện
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. An toàn, hồ chứa thủy điện
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND cấp xã Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã Bồi thường nhà nước
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công UBND cấp xã Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Bộ, Cơ quan ngang Bộ Quản lý công sản
Quyết định bán tài sản công UBND cấp xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài chính Quản lý công sản
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ UBND cấp xã Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quản lý công sản
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND cấp xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài chính Quản lý công sản
Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Quản lý công sản
Quyết định tiêu huỷ tài sản công UBND cấp xã Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quản lý công sản
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại UBND cấp xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài chính Quản lý công sản
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Dân số
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục - Đào tạo
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục - Đào tạo
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã giáo dục - đào tạo
Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ UBND cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã Chính sách
Thủ tục hành chính giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ đã từ trần Cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cấp xã
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cấp xã UBND cấp xã/phường chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quyết phòng giải quyết cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cấp xã UBND xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quyết phòng giải quyết cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng) cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã) chính sách
Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với nhữngtrường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước cấp xã UBND xã chính sách
Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú chính sách
Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ cấp xã UBND xã chính sách
Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ cấp xã UBND xã chính sách
Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP cấp xã UBND cấp xã chính sách
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã Nghĩa vụ quân sự
Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghĩa vụ quân sự
Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến cấp xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã Nghĩa vụ quân sự
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục - Đào tạo
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục - Đào tạo
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục cấp xã Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục - Đào tạo
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký thường trú Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em cấp xã UBND cấp xã/phường Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cấp xã UBND cấp xã/phường Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Thủ tục công nhận hòa giải viên Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hòa giải ở cơ sở
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải cấp xã UBND cấp xã/phường Hòa giải ở cơ sở
Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hòa giải ở cơ sở
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên cấp xã UBND cấp xã/phường Hòa giải ở cơ sở
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã UBND cấp xã/phường Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã UBND xã, thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc cấp xã Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền chứng thực
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch cấp xã Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch cấp xã Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực cấp xã Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực
Chứng thực Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực
Thủ tục chứng thực di chúc cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực
Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cấp xã Công an xã, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cấp xã Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp xã ubnd cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai sinh cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch cấp xã UBND cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn (cấp xã) cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã hộ tịch
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nuôi con nuôi
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước cấp xã UBND cấp xã nuôi con nuôi
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người được nhận làm con nuôi thường trú nuôi con nuôi
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã người có công
Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội người có công
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội người có công
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội người có công
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội người có công
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện người có công
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã người có công
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã người có công
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật câp xã Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội
Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảo trợ xã hội
Thủ tục xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã bảo trợ xã hội