CHUYÊN MỤC

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ - Văn bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng, trong đó nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, người tổ chức, chủ trì hoạt động; dự kiến số lượng người tham gia, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, thời gian diễn ra hoạt động tín ngưỡng.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, nếu UBND cấp xã không có ý kiến khác thì cơ sở tín ngưỡng được hoạt động theo nội dung đã thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng (trừ trường hợp thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng).
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.
Yêu cầu hoặc điều kiện -  Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nộp bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng trước ngày 15/10 hàng năm.
-  Người tham gia hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật và các quy định của cơ sở tín ngưỡng.
-  Đối với những cơ sở tín ngưỡng là từ đường, nhà thờ họ thì không áp dụng theo quy định này.
-  Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại cơ sở.
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-B2.docx