CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Đảng ủy xã Lơ Ku tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đảng ủy xã Lơ Ku tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND xã Lơ Ku cấp gạo cứu đói giáp hạt cho bà con nhân dân trên địa...
UBND xã Lơ Ku cấp gạo cứu đói giáp hạt cho bà con nhân dân trên địa bàn xã
UBND xã Lơ Ku cấp gạo cứu đói giáp hạt cho bà con nhân dân trên địa bàn xã

Default news teaser image
UBND xã Lơ Ku tăng cường triển khai các biện pháp bài trừ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) là hủ tục lạc hậu, là một trong những tệ nạn xã hội, đang ngăn cản việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là trở lực thực hiện đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đấu tranh bài trừ tệ nạn tảo hôn và HNCHT là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.


Default news teaser image
Lơ Ku phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
Lơ Ku phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng ...
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ
Ngày 14/02/2020 Đảng ủy xã Tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Thành phần tham dự có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, công chức xã, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội và bí thư chi đoàn các thôn, làng là đảng viên.


Default news teaser image
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Co-ro-na gây ra
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới vi rút Co-ro-na gây ra

Default news teaser image
Tuyên truyền chủ đề đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku, khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐU, ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy “về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lơ ku xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được gấp rút chuẩn bị, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban: Nội dung, nhân sự, Tiểu ban an ninh, ban tổ chức, tiểu ban tuyên truyền để phục vụ đại hội; đã tổ chức họp các tiểu  ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.


Hội nghị sinh hoạt toàn thể Đảng viên xã Lơ Ku năm 2019
Hội nghị sinh hoạt toàn thể Đảng viên xã Lơ Ku năm 2019
Sáng 25/12, tại nhà văn hóa xã Lơ Ku, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

Default news teaser image
Công tác Thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng ủy xã Lơ Ku ban hành Kế hoạch số 139 -KH/ĐU ngày  17/12/2019  triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội chi bộ Làng Đăk kjông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội chi bộ Làng Đăk kjông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/ĐU ngày 04/10/2019 của Đảng ủy xã Lơ Ku về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sáng ngày 06/12/2019, Chi bộ Làng Đăk kjông  đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ được Đảng ủy xã chọn để chỉ đạo điểm Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. |<  <  1 2 3 4 5  >  >|