CHUYÊN MỤC

Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ xã

(ngày đăng bài: 12/07/2019)
Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ xã
Sáng ngày 12/7/2019, Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ xã ; Đồng chí Đinh Huy, HUV- Bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị.
tong-ket-cac-nghi-quyet.jpg
Từ đầu nhiệm kỳ  Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện các Nghị quyết Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Của tỉnh và của huyện nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân; Trong đó tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, tác phong lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao.  Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện  một cách sâu rộng, sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy, việc chấp hành Điều kệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện, Đảng ủy xã đã lựa chọn và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời cụ thể thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.
Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường trạm đã được đầu tư, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được coi trọng, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.
tong-ket-cac-nghi-quyet-(1).jpg
Tại hội nghị các ý kiến thảo luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế  trong công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở địa phương; Phân tích làm rõ thêm về công tác  xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên; đổi mới phương pháp học tập nghị quyết; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đề xuất những nội dung về cấp ủy cấp ủy cấp trên các vấn đề về chi bộ và đảng viên (1- Nên nghiên cứu lại quy định có 3 đảng viên thì thành lập chi bộ vì đấu tranh tự phê bình và phê bình của chi bộ 3 đảng viên còn hạn chế;  2- Quy định cụ thể, rõ ràng hơn đối với các chi bộ có thành lập chi ủy khi có 09 đảng viên chính thức tuy nhiên trong đó có 02 đảng viên được miễn sinh hoạt như vậy đã hợp lý chưa)
Kết luận hội nghị đồng chí Đinh Huy - HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới; trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, nhất là sắp xếp bộ máy thôn, làng, thực hiện tinh giản biên chế ; tiếp tục có giải pháp đối với công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở địa phương; làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025).
Thanh lan