CHUYÊN MỤC

Cấp tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

(ngày đăng bài: 19/05/2020)
Tính đến ngày 19-5, trên địa bàn xã đã hoàn thành đợt chi trả tiền hỗ trợ đầu tiên cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.
Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên địa bàn xã có trên 902người thuộc 4 nhóm đối tượng, gồm: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt nhận tiền hỗ trợ với số tiền 742,5 triệu đồng. Cụ thể:
- Hộ nghèo: 96 hộ, 370 khẩu, tuy nhiên có 17 khẩu nhận bên đối tượng người có công và bảo trợ nên số khẩu thực nhận là 353 khẩu, được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng, mỗi khẩu được nhận 3 tháng (750.000 đồng). Tổng cộng số tiền được cấp là 264.750.000 đồng.
- Hộ cận nghèo: 96 hộ, 461 khẩu, được nhận 250.000 đồng/khẩu/ tháng, mỗi khẩu được nhận 3 tháng (750.000 đồng). Tổng cộng số tiền được cấp là 345.750.000 đồng.
- Đối tượng bảo trợ xã hội: 49 đối tượng, được nhận  500.000 đồng/khẩu/tháng, mỗi đối tượng được nhận 3 tháng (1.500.000 đồng). Tổng số tiền được cấp là 73.500.000 đồng.
-  Đối tượng người có công: 39 đối tượng, được nhận  500.000 đồng/khẩu/tháng, mỗi đối tượng được nhận 3 tháng (1.500.000 đồng). Tổng cộng số tiền được cấp là 58.500.000 đồng.
covid19-5-3.jpg
Ngay từ khi thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, UBND xã đã thực hiện rà soát, thẩm định theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, tổng hợp báo cáo UBND cấp trên phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, đề ra việc thực hiện các gói hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng theo nguyên tắc quy định của nghị quyết.
covid19-5.jpg
 
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã cùng với các tổ chức thành viên theo dõi, giám sát việc hỗ trợ theo quy định và kịp thời kiến nghị UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42; đề xuất các giải pháp để tháo gỡ bảo đảm kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực…
Bàn Thu