CHUYÊN MỤC

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

(ngày đăng bài: 03/07/2020)
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lơ Ku ban hành Chương trình số 01-CTr/ĐU, ngày 08/5/2020, Chương trình được thông qua tại đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, trong đó xác định một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) như sau:
I- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2025
1- Về kinh tế
Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình, theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường. Ưu tiên đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đặt biệt là sản xuất các sản phẩm truyền thống của người Bahnar. Đến năm 2025 cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp: 80%; thương mại - dịch vụ: 15%; tiểu thủ công nghiệp: 5%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng 3.800 ha. Phát triển đàn gia súc, gia cầm, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tập trung phát triển đàn bò. Tổng đàn gia súc: 3.200 con, (trong đó: đàn heo: 1.220 con; Đàn bò: 1.200 con; đàn trâu: 180 con; đàn dê: 600 con); gia cầm: 5000 con.
Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức quy hoạch vùng chuyên canh cánh đồng lớn, chuyển đổi các diện tích đất bạc màu, đồi dốc sang trồng rừng phấn đấu hàng năm trồng mới từ 30 ha trở lên. Tập trung đầu tư, nâng cấp các hệ thống kênh mương thủy lợi phấn đấu 100% tuyến kênh mương tại các công trình thủy lợi đều được xây dựng kiên cố. Quan tâm đầu tư, sữa chữa các hệ thống nước tự chảy phục vụ nước sinh hoạt cho người dân số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng cây phân tán. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng và hoạt động của Tổ liên ngành xã. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Triển khai đồng bộ và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã để tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, xây dựng 02 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phấn đấu thành lập mô hình nông hội tại các Thôn, làng đạt 30%; Chú trọng công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn đạt 100% kế hoạch huyện giao. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý tình trạng thuê, mượn, mua bán đất đai trái phép của người đồng bào Bahnar theo Phương án 590 của UBND huyện.
Triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; đảm bảo chi đúng, đủ, tiết kiệm chi thường xuyên; phấn đấu thu cân đối ngân sách xã hưởng tăng 10%/năm trở lên.
2- Về văn hóa - xã hội
Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, phấn đấu trong nhiệm kỳ có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Nâng  cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; phấn đấu 100% người dân được tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20%. Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở các thôn, làng.
 Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đến năm 2025, có 9/9 thôn, làng đạt làng văn hóa, hộ gia đình văn hóa đạt 90%, đầu tư thêm các cụm loa phát thanh tại các Thôn, làng.Tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là Không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào Bahnar.
Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai làm tốt công tác giảm nghèo đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%.Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Triển khai các giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn xã.
3- Về quốc phòng,  an ninh,  nội chính
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về quốc phòng - an ninh, nội chính. Tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tăng cường công tác bám dân, xuống thôn, làng nắm tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; duy trì và thực hiện nghiêm quy định tiếp dân, công tác đối thoại trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại các Thôn, làng, duy trì xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật theo Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công An. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các hương ước, quy ước đã được xây dựng và phê duyệt. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an xã, công an viên, Thôn đội trưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng năm quản lý chặt chẽ, nắm chắc quân nhân dự bị động viên, thực hiện tốt công tác tuyển quân, hằng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao.
4- Về xây dựng hệ thống chính trị
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện; vận dụng, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, xác định đây là việc thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, xây dựng hệ thống chính trị. Quán triệt cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm theo sát với tình hình, phù hợp với nhiệm vụ.
Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đổi mới cách ra nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả, sát với tình hình thực tiễn.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng bộ, của chi bộ và đội ngũ đảng viên, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, lựa chọn xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề sát với thực tiễn tại địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 40 đảng viên tương đương tỷ lệ 5%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên (trong đó có từ 15% đến 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); hàng năm Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chú ý cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, cán bộ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Đảng ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có trọng tâm, trọng điểm.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND bảo đảm thực hiện tốt hơn chức năng Quyết định và Giám sát, nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường công tác giám sát và đôn đốc tổ chức thực hiện nghị quyết theo chương trình kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để ban hành các Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của địa phương; chú trọng công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng chất vấn của các đại biểu HĐND tại các kỳ họp.
Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực hoạt động của “Bộ phận một cửa” xã, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ và năng lực, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị và đạo đức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đơn thư, tố cáo, khiếu nại của công dân.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội đạt 90%. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực xây dựng lực lượng “cốt cán”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, phát triển thành lập các mô hình nông hội.
II- Xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lựa chọn chương trình trọng tâm triển khai thực hiện cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:
 Chương trình 1: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc.
 - Tổ chức thực hiện: Ban thường vụ Đảng ủy xã chủ trì tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch xác định rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
- Cơ quan phối hợp: Cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Chương trình 2: Giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, xây dựng 02 làng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
 - Tổ chức thực hiện: UBND xã chủ trì tham mưu cho BCH Đảng ủy xây dựng đề án cho cả giai đoạn 2020-2025; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ theo lộ trình; làm tốt các giải pháp huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
- Cơ quan phối hợp: Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, chi bộ và các chi hội đoàn thể ở thôn, làng và nhân dân trên địa bàn.
Chương trình 3: Phát triển các mô hình “Nông hội”, nhóm chung sở thích, tổ hợp tác; củng cố, kiện toàn Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng của xã.
- Tổ chức thực hiện: Hội Nông dân xã chủ trì xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn đưa vào quản lý phát huy hiệu quả của mô hình nhóm chung sở thích, tổ hợp tác gắn với xây dựng mô hình “Nông hội”; Hội đồng quản trị, ban giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệpvà xây dựng xã Lơ Ku chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch củng cố kiện toàn nhân sự; hàng năm xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh đều phát sinh doanh thu.
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể xã, chi bộ thôn, làng và các chi hội đoàn thể ở thôn, làng và nhân dân trên địa bàn.
  Chương trình 4: Nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
- Tổ chức thực hiện: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
- Các ngành phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, các đoàn thể chính trị - xã hội xã.
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IX giao nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể thực hiện
1- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, các chi bộ trực thuộc căn cứ vào chương trình này và tình hình thực tế của thôn, làng để cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Hàng năm, sơ kết, đánh giá các chỉ tiêu đã đạt được, những việc chưa làm được, qua đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện.
2- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phân công cụ thể như sau:
- Hội đồng nhân dân xã lãnh đạo cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và tổ chức giám sát thường xuyên.
- Uỷ ban nhân dân xã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền xã trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên theo lĩnh vực hoạt động của ngành mình.
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các ngành, các chi bộ trực thuộc được phân công phụ trách và báo cáo việc thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
3- Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động  đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ xã để thực hiện.
Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xã Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ xã đề ra. 
Thanh Lan