CHUYÊN MỤC

Lơ Ku phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

(ngày đăng bài: 24/02/2020)
Lơ Ku phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020
Qua 10 năm thực hiện Phong trào “ Lơ Ku chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020; đã huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hưởng ứng tham gia tích cực phong trào xây dựng Nông thôn mới; Đã làm thay đổi cơ bản và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đói với Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới việc thực hiện có hiệu quả các Hợp phần hỗ trợ PTSX và ngành nghề nông thôn và đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG về XD NTM nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các công trình được đầu tư phát huy hiệu quả cao. Đặc biệt là đã thu hút được người dân trực tiếp tham gia cùng chung tay góp sức vào thực hiện chương trình nông thôn mới với nhiều gương điểnhình tiên tiến như:  hiến đất được 8000m2, góp tiền làm đường ra khu sản xuất, làm nhà ở...   với tổng kinh phí hơn 1, 9 tỷ đồng. Các hợp phần đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất phát huy hiệu quả tích cực: từ chỗ sản xuất kém hiệu quả, hệ số sử dụng đất không cao, sản xuất không kịp thời vụ…cho đến nay việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hỗ trợ vật tư nông nghiệp từ các chương trình, dự án được nhân dân áp dụng có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế cao, tăng thu nhập của người dân.
Đảng ủy, UBND Xã đã chủ động trong việc ban hành các kế hoạch hàng năm, đưa ra lộ trình thực hiện để hoàn thành từng tiêu chí trong từng năm: Đối với các tiêu chí chưa cần đến sự giúp đỡ của Nhà nước về vốn thì được xã cụ thể hóa và giao cho các Ban, ngành đoàn thể tổ chức thực hiện như: Tiêu chí về vệ sinh môi trường; tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa; tiêu chí về giáo dục và phổ cập giáo dục; tổ chức thành lập hợp tác xã để thúc đẩy liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp; vận động nhân dân tự chỉnh trang nhà cửa, vườn tược phù hợp với phong tục tập quán của mõi dân tộc trên địa bàn; đối với cán bộ xã, cán bộ thôn, làng rà soát và cử đi đào tạo, bồi dưỡng  để đạt chuẩn các tiêu chí về để công tác cán bộ.
Hiện nay xã mới hoàn thành 13/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, gồm: tiêu chí số 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19; chưa đạt: 6/19 tiêu chí, gồm: tiêu chí số 2 (giao thông), 5 (trường học), 9 (nhà ở dân cư), 10 (thu nhập), 11 (Hộ nghèo); 17 (môi trường và ATTP).
Với quan điểm Phấn đấu đến năm 2020, UBND xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng xã Nông thôn mới.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục phát triển sản xuất hàng hóa gắn với liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong xây dựng Nông thôn mới; đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến ró nét, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới.
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Duy trì những tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. lồng ghép các chương trình, dự án và huy động nội lực của cộng đồng. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng vận động đi đôi với hỗ trợ.
          Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức về tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu và cùng tham gia.
Lập chuyên mục “xây dựng xã  nông thôn mới” trên Đài Truyền thanh xã; nâng cao nhận thức cho mọi người dân, cộng đồng dân cư nhận thức rõ vai trò chủ thể xây dựng chương trình nông thôn mới; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, kịp thời biểu dương các điển hình, mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, khuyến khích việc học tập các mô hình, điển hình và kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Mặt khác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chỉnh trang nông thôn, xây dựng các tuyến đường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
          Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức xây dựng nông thôn mới .
          Huy động và bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất .
          Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo
Tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào chỉnh trang nhà cửa, xóa nhà tạm, làm mới nhà vệ sịnh, cải thiện môi trường xanh- sạch- đẹp, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý.
 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các làng theo quy hoạch, hướng dẫn việc tổ chức thu gom, xử lý rác thải, nước thải khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bai các âm mưu , thủ đoạn chống, phá của các thế lực thù địch, Phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập, móc nối hoạt động của các tổ chức phản động, Tin lành Đê ga, tà đạo Hà mòn và các loại tà đạo, đạo lạ xâm nhập vào địa bàn.
          Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định ; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để khiếu kiện đông người kéo dài vượt cấp.
Thanh Lan