CHUYÊN MỤC

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

(ngày đăng bài: 03/07/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, từ chiều ngày 07 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường nhà văn hóa xã Lơ Ku. Dự Đại hội có 80/80 đại biểu được triệu tập. Sau khi thảo luận các văn kiện trình Đại hội đã quyết nghị một số nội dung sau:
Chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2020 - 2025) nhằm “Tăng cường xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh;  phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới”.
          I- Tán thành nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1- Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh chung của cả nước, của tỉnh, của huyện và đặc thù của xã gặp không ít khó khăn. Song, Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa VIII) đã giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:
Kinh tế trên địa bàn xã có bước phát triển, cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp chiếm 86,3%; tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại chiếm 16,4%. Tổng sản lượng lương thực đạt 8.365 tấn, đạt 78,88% so với Nghị quyết; lương thực bình quân đầu người 2.574 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người được 26,033 triệu đồng, đạt 126,37% so với Nghị quyết, tăng 217,66% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm chỉ đạo; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dự án giảm nghèo Tây Nguyên …đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được triển khai và đạt nhiều kết quả, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã mang lại một số kết quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố.
Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều mặt khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là: Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tuy có chuyển biến song còn chậm, việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào thời tiết, chưa khai thác và tận dụng hết tiềm năng thế mạnh về đất đai. Việc triển khai chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động được nâng lên. Nhưng vẫn còn một số ít đảng viên giảm sút tính chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra.
          2- Mục tiêu tổng quát, chương trình trọng tâm  và các chỉ tiêu chủ yếu (giai đoạn 2020 - 2025)
          2.1- Mục tiêu tổng quát
Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ xã thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2.2- Chương trình trọng tâm  
Chương trình 1: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc.
Chương trình 2: Giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, xây dựng 02 làng nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Chương trình 3: Phát triển các mô hình “Nông hội”, nhóm chung sở thích, tổ hợp tác; củng cố, kiện toàn hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và xây dựng xã.
  Chương trình 4: Nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
2.3- Các chỉ tiêu chủ yếu (giai đoạn 2020 - 2025)
 * Về kinh tế
(1) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông - lâm nghiệp 80%; thương mại - dịch vụ 15%;  tiểu thủ công nghiệp: 5 %.
(2) Tổng diện tích gieo trồng hằng năm: 3.830 ha. (trong đó: Cây Ngô lai, rau đậu các loại 2.700 ha; Lúa nước 2 vụ 40 ha; cây tinh bột (Mỳ) 500; cây  Mía 370 ha; cây Cà phê 100 ha; cây Ca cao, Mắc ca, tiêu 20 ha; Cây ăn quả 100 ha.
(3) Tổng đàn gia súc: 3.200 con, (trong đó: đàn heo: 1.220 con; Đàn bò: 1.200 con; đàn trâu: 180 con; đàn dê: 600 con). Gia cầm:5000 con.
(4) Trồng rừng mới:  30 ha/năm.
(5) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 45 triệu đồng/người/năm.
          (6) Thu cân đối ngân sách xã hưởng: tăng 10%/năm trở lên.
          (7) Phấn đấu tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công đạt 100%; cá nhân đạt 80%.
(8) Duy trì Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, xây dựng mô hình nông hội:  04 mô hình trở lên.
(9) Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
(10) Số Thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới: 02 thôn, làng.
* Về văn hóa - xã hội
(11) Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến năm 2025:  dưới 5%.
(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 50%.
(13) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 100%.
(14) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên:  Dưới 1,2%.
(15) Trường học đạt chuẩn quốc gia: 2/2 trường.
(16) Tỷ lệ người dân tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế 100%; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
(17) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: dưới 20%.
(18) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.
(19) Số thôn, làng văn hóa: 9/9 thôn, làng;
(20) Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; cơ quan xã đạt công sở văn hóa
* Về quốc phòng, an ninh
(21) Hàng năm, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
(22) Giao quân hằng năm: đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
* Công tác xây dựng hệ thống chính trị
          (23) Kết nạp Đảng viên mới trong nhiệm kỳ: 40 Đảng viên (tương đương 5%/năm).
          (24) Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt: 90%
(25) Tỷ lệ Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt: 85%
(26) Đảng bộ hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.      
(27) Chính quyền xã (HĐND-UBND), hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(28) UBMTTQ và các đoàn thể hằng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(29) Tỷ lệ chi bộ được kiểm tra, giám sát đến hết nhiệm kỳ: 100%
(30) Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức: 90%.
 3- Một số giải pháp chủ yếu  
 3.1- Về Kinh tế
Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng thương mại-dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp. Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện ở các thôn, làng. Quan tâm việc duy tu, bão dưỡng, sữa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, phấn đấu có trên 80% đường giao thông ra các