CHUYÊN MỤC

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ

(ngày đăng bài: 14/02/2020)
Ngày 14/02/2020 Đảng ủy xã Tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Thành phần tham dự có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, công chức xã, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội và bí thư chi đoàn các thôn, làng là đảng viên.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng. chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nhận thức của cán bộ đảng viên được nâng cao, đã nhận thức được về những nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó, chi bộ, cán bộ, công chức đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của minh và tự giác, gương mẫu thực hiện.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức tuyên truyền trong toàn cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Hàng năm đảng ủy xã ban hành các văn bản chỉ đạo Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các chi bộ trực thuộc xây dựng các kế hoạch, tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên thông qua nhiều hình thức như : họp thôn, làng, sinh hoạt chi bộ, trực báo các chi hội, đoàn thể… Ngoài ra Đảng ủy chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) gắn với kế hoạch học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chỉ thị số 05-CT/TW; thông qua văn bản Kết luận phiên họp Ban chấp hành định kỳ hàng tháng và Thông báo kết luận trực báo hàng tháng với UBMT, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, các ngành Công an, xã đội.
 Việc đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chĩnh trị, đạo đức, lối sống « tự diễn biến », « tự chuyển hóa » trong cán bộ đảng viên của cơ quan đơn vị qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm; kết quả đánh giá xếp loại của cán bộ, công chức, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chưa phát hiện tập thể, cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Từng tổ chức đảng, cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thấy rõ tính cấp bách và cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn đảng. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác trong thực hiện Nghị quyết. Cán bộ đảng viên đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống, tự nhận , soi xét bản thân về những ưu điểm, khuyết điểm của mình; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, yếu kém để đề ra phương hướng, giải pháp sớm khắc phục khuyết điểm. Qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, hàng năm tập thể cá nhân trong toàn Đảng bộ, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa những sai phạm, siết lại kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Qua công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ xã không có biểu hiện “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa”. Tuy nhiên có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống. Từ năm 2016 đến nay đã có 08 đảng viên bị xử lý kỷ luật về Đảng ủy trong đó: 01 đồng chí bị khai trừ khỏi Đảng; 03 đồng chí bị kỷ luật khiển trách, 01 đồng chí bị kỷ luật cảnh cáo; 01 công chức bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đang bị bắt điều tra khởi tố vì hành vi nhận hối lộ; có 02 đồng chí bị xử lý kỷ luật cách chức chi ủy viên.
Triển khai thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, xây dựng cụ thể hóa, chương trình và kế hoạch thực hiện về các nội dung của các nhiệm vụ chính (1) về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, (2) Về cơ chế, chính sách; (3) Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; (4) Về phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Đồng thời Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành đồng xác định 9 nội dung trọng tâm trọng điểm để thực hiện.
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) của Đảng đã thảo luận và đề nhiều giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được khắc phục những những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn; Tại hội nghị này Đảng ủy xã đã khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng. chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thanh Lan