CHUYÊN MỤC

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 38-KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

(ngày đăng bài: 14/05/2019)
Ngày 10/05/2019, Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 38-KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW,  Nghị quyết số 35-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW  và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.
Trong thời gian một buổi, hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Thị Thanh Xuân – Phó bí thư Đảng ủy xã truyền đạt toàn bộ những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.
Đồng thời cũng quán triệt một một số giải pháp nhằm triển khai thức hiện có hiệu quả, đó là:
- UBND, UBMTTQVN xã, các chi bộ trực thuộc và các ban ngành, đoàn thể xã căn cứ kế hoạch của ngành dọc cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy xã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các kết luận của Bộ Chính trị, ban bí thư.
- Mặt trận, các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc  tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, ban, ngành, từng chi bộ như: sinh hoạt của các tổ chức hội quần chúng, các buổi họp thôn, làng, sinh hoạt chi bộ, trực báo đoàn thể…
          - Thường trực Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ trì trong việc sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.
                Qua học tập nghị quyết nhằm giúp mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu và nắm rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị trên.
Hà Thị Thanh Lan