CHUYÊN MỤC

Tuyên truyền chủ đề đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku, khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025)

(ngày đăng bài: 12/02/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐU, ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy “về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lơ ku xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được gấp rút chuẩn bị, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban: Nội dung, nhân sự, Tiểu ban an ninh, ban tổ chức, tiểu ban tuyên truyền để phục vụ đại hội; đã tổ chức họp các tiểu  ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII trình đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định chủ đề đại hội: “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ XÃ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH AN NINH CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI; ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỂ XÃ LƠ KU PHÁT TRIỂN”
Sơ lược đề cương báo cáo chính trị gồm có 3 phần:
Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 trên từng lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa xã hội; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính quyền; Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể.
Phần thứ hai: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025 trong đó có Dự báo bối cảnh tình hình và xác định Quan điểm phát triển;
Phần thứ ba NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015-2020 gồm có Phương hướng, mục tiêu; Các chỉ tiêu chủ yếu, Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
          Tiểu ban Ban nội dung tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong việc tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo Chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, (nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến tổ chức vào ngày 23, 24/4/2020.
Nội dung báo cáo và Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân trong xã tiếp tục Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và tiếp tục xây dựng nông thôn mới để xã Lơ Ku phát triển.
Thanh Lan