CHUYÊN MỤC

UBND xã Lơ Ku tăng cường triển khai các biện pháp bài trừ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã

(ngày đăng bài: 24/02/2020)
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) là hủ tục lạc hậu, là một trong những tệ nạn xã hội, đang ngăn cản việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là trở lực thực hiện đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đấu tranh bài trừ tệ nạn tảo hôn và HNCHT là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, mặc dù đời sống kinh tế - xã hội đã có chuyển chuyển biến tích cực, tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng và được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, qua đó giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Song, do xã Lơ Ku