CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

v/v thông qua chương trình gám sát của HĐND năm 2021

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

V/v thông qua quyết toán thu - chi ngân sách và sử dụng kết dư năm 2019

25/06/2020

20/06/2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

v/v thông qua danh mục duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135 và Nông thôn mới năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

v/v thông qua phương án huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình Đường nội làng tăng năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

v/v thông qua danh mục công trình từ nguồn sử dụng đất năm 2019, 2020 và nhân dân đóng góp

25/06/2020

25/06/2020

Báo cáo số 62/BC-UBND

Tình hình thiệt hại do nắng hạn gây ra trên các loại cây trồng trong vụ mùa 2020

02/06/2020

02/06/2020

Báo cáo số 61/BC-UBND

Tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

01/06/2020

01/06/2020

QUYẾT ĐỊNH số 156/QĐ-BCĐ

Kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Lơ Ku giai đoạn 2016-2020

22/05/2020

22/05/2020

Kế hoạch số 40/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

18/05/2020

18/05/2020

Thông báo số 42/TB-UBND

V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)

15/05/2020

15/05/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|