CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 02/KH-UBND

tố chức vận động Hiến máu tình nguyện năm 2020 (đợt 2)

21/07/2020

21/07/2020

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

v/v thông qua chương trình gám sát của HĐND năm 2021

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

V/v thông qua quyết toán thu - chi ngân sách và sử dụng kết dư năm 2019

25/06/2020

20/06/2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

v/v thông qua danh mục duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng Chương trình 135 và Nông thôn mới năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

v/v thông qua phương án huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình Đường nội làng tăng năm 2020

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

v/v thông qua danh mục công trình từ nguồn sử dụng đất năm 2019, 2020 và nhân dân đóng góp

25/06/2020

25/06/2020

Kế hoạch số 03-KH/ĐU

tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

06/06/2020

06/06/2020

Báo cáo số 62/BC-UBND

Tình hình thiệt hại do nắng hạn gây ra trên các loại cây trồng trong vụ mùa 2020

02/06/2020

02/06/2020

Báo cáo 01/BC-BCĐ

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

02/06/2020

02/06/2020

Báo cáo số 61/BC-UBND

Tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

01/06/2020

01/06/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|