CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Hướng dẫn 05-HD/BTGDU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 

03/03/2020

03/03/2020

Kế hoạch số 150-KH/ĐU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

28/02/2020

28/02/2020

Kế hoạch số 107-KH/ĐU

Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

19/03/2019

19/03/2019

kế hoạch số 106-KH/ĐU

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

13/03/2019

13/03/2019

Kế hoạch số 99-KH/ĐU

Hưởng ứng tham gia cuộc thi " tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Huyện KBang, giai đoạn 1945 - 2015"

15/01/2019

15/01/2019

Nghị quyết số 19-NQ/ĐU

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019

11/01/2019

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

Về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an nình năm 2019

27/12/2018

27/12/2018