CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 322-CV/ĐU

Triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng cơn bão số 6 trên địa bàn xã

11/11/2019

11/11/2019

Báo cáo số 142/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2019

16/09/2019

16/09/2019

Công văn số 93/CV-UBND

Hướng dẫn tiếp tục sản xuất vụ mùa năm 2019

12/09/2019

12/09/2019

Quyết định số 216/QĐ-UBND

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo và tổ rà soát điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Kế hoạch số 71/KH-UBND

Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Kế hoạch sô 70/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động tết trung thu xã Lơ Ku năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Công văn số 90/CV-UBND

Về việc triển khai thực hiện mặc trang phục của học sinh đến trường

05/09/2019

05/09/2019

Kế hoạch số 68/KH-UBND

triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

05/09/2019

05/09/2019

Kế hoạch số 69/KH-UBND

Diều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn xã

05/09/2019

05/09/2019

Báo cáo số 134/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế  - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng 9 tháng đầu năm. nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019

05/09/2019

05/09/2019


|<<1 2 3 4>>|