CHUYÊN MỤC

Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận  thành phố ...
Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai
Căn cứ Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Default news teaser image
thông tin tuyên truyền ngày 19-8 Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam
Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định; “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Default news teaser image
Thông tin tuyên truyền về Tổ chức ky niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng năm 2020
Hướng tới ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930- 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930- 18/10/2020),