CHUYÊN MỤC

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã tháng 02/2019

14/02/2019

       Thực hiện kế hoạch số 7/KH-HĐND, ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND xã “về Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII năm 2019”;
      Thực hiện công văn số 11/CV-HĐND, ngày 29/01/2019 của Thường trực HĐND huyện Kbang V/v tổ chức tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019;
         Thường trực HĐND xã Nghĩa An thông báo lịch tổ chức tiếp công dân tháng 02/2019 như sau:


      1.Thành phần tiếp công dân:
- Đ/c: Võ Văn Hải - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, Chủ trì tiếp công dân;
- Đ/c: Trần Ngọc Thạch - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c: Đinh Trinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
- Thành phần tham gia tiếp công dân:
+ Nguyễn Văn Cây - Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã;
+ Đinh Thị Côi, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã;
+ Đại diện Văn phòng HĐND, UBND xã.
        2.Thời gian tiếp công dân: 02 ngày, ngày 14-15/02/2019.
        3. Địa điểm tiếp công dân: Tại hội trường UBND xã (Trụ sở UBND xã, Nghĩa An).

         Thông báo này thay cho giấy mời.
Xem chi tiết :Tại đây