CHUYÊN MỤC

Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp

(ngày đăng bài: 22/05/2018)
        Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp, nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, giúp HTX triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu HTX nâng cao thu nhập ở các HTX nông nghiệp.
4e4a2259-2017-03-21-19-20-(1).JPG

        Đồng thời đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tri thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp. quá trình thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp phải được kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cấp thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời. Phương thức xác định các HTX nông nghiệp tham gia thực hiện thí điểm thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc được tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012, có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX như: Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu; áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX; HTX phải có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị được tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi cấp có thẩm quyền xem xét; ưu tiên các HTX có phương án trả lương bổ xung cho cán bộ.
        Chủ tịch UBND huyện Kbang giao phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, thống nhất lựa chọn các HTX nông nghiệp đáp ứng yêu cầu tiêu chí theo quy định về đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020; trên cơ sở đó hướng dẫn các HTX lập hồ sơ, thủ tục đề nghị gửi UBND huyện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt./.
        Chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số: 1231/QĐ-BNN-KTHT
                                                                                                                                   Hoàng Oanh