CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lễ hội
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp xã UBND cấp xã Lĩnh vực văn hóa cơ sở
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Cấp xã UBND cấp xã Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
|<<1>>|