CHUYÊN MỤC

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực Lĩnh vực Lễ hội
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.).
Thành phần hồ sơ      01 bộ hồ sơ, gồm:
1 (1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
2 (2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
3 (3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
4 (4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
5 (5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.
Lệ phí Không quy định
Kết quả thực hiện - Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Đơn vị tổ chức lễ hội- Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. - Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không quy định
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: