CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
 
BẢO TRỢ XÃ HỘI - BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM
Tổng cộng có: 13 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã; UBND cấp huyện, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND cấp xã, phường, thị trấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thông báo nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc, thay thế là người thân thích của Trẻ em UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND cấp xã, phường, thị trấn Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
|<<1 2>>|