CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn Nhà thầu UBND cấp xã, phường, thị trấn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Đấu thầu
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn Nhà thầu UBND cấp xã, phường, thị trấn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Đấu thầu
|<<1>>|