CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và tiếp cận lợi ích UBND cấp xã, phường, thị trấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Môi trường
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Môi trường
|<<1>>|