CHUYÊN MỤC

Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và tiếp cận lợi ích

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện Không quy định
Trình tự thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận hợp đồng.
          Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.
Thành phần hồ sơ - Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;
- Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;
- Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.
Căn cứ pháp lý -Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;
-Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-so-03.docx