CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC TÔN GIÁO - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 UBND cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã,
Ban Dân tộc
Lĩnh vực Dân tộc
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân cấp xã,
Ban Dân tộc
Lĩnh vực Dân tộc
|<<1>>|