CHUYÊN MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC DÂN TỘC
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã/phường/thị trấn Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã/phường Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND cấp xã,phường, thị trấn UBND cấp xã Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND cấp xã, phường, thị trấn UBND cấp xã Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng Trung ương
|<<1>>|