CHUYÊN MỤC

 Định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020
- Cơ cấu kinh tế: ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 90%, thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 10%
- Thu ngân sách tại địa phương đến năm 2020 đạt 850 triệu đồng trở lên.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/ người/năm.
- Tổng sản lượng lương thực 3.500 tấn/năm.
- Tổng diện tích gieo trồng đạt: 2.100ha.
- Tổng đàn gia súc: 3.500 con.
- Đưa diện tích mặt nước Hồ B thủy điện Vĩnh Sơn vào nuôi trồng thủy sản..
- Phấn đấu đến cuối năm 2019 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới: 7% vào năm 2019.
- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới: 15%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới: 1,2%.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm: trên 50 người.
- Số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa: 11/11 thôn, làng.
- Số gia đình văn hóa đạt: trên 90%.
- Hàng năm Chính quyền xã đạt loại A.