CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Sơn Lang khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(ngày đăng bài: 28/06/2019)
Ngày 28/06/2019, HĐND xã Sơn Lang đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND Xã Sơn Lang  khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nội dung kỳ họp lần này tập trung xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND và UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 

HĐND-4.jpg
Hình ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND Xã Sơn Lang  khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
 
Kỳ họp lần này, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận vào nội dung của báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các y kiến, kiến nghị của cử tri đã được thường trực HĐND xã tổng hợp tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tờ trình của UBND xã về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; tờ trình của UBND xã về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2019; Thông báo của Uỷ ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền xã năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Xã đối với HĐND và UBND xã; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã; báo cáo của thường trực HĐND xã về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã năm 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của thường trực HĐND xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; tờ trình của của Thường trực HĐND xã đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2020 của HĐND.

HĐND-3.jpg
Hình ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND Xã Sơn Lang  khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

Trong thời gian tới, HĐND xã Sơn Lang tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát theo kế hoạch, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các luật các cơ chế chính sách của Nhà nước tới cử tri, tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND xã ban hành.
Thực hiện: Hồng Nhung