CHUYÊN MỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LANG TỔNG KẾT

(ngày đăng bài: 11/01/2019)
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Sơn Lang  tổng kết, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
hinh-anh-tong-ket-(2).jpg
1. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  năm 2018
Uỷ ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo các nghị quyết của Đảng ủy xã và nghị quyết Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ Ba, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và trưởng các thôn, làng bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng đạt được mục tiêu đề ra.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, các mô hình sản xuất bước đầu phát huy hiệu quả; các chương trình MTQG được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm. Thu ngân sách đạt kết quả khá, việc quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện linh hoạt, hiệu quả và đúng quy định.
Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em, người cao tuổi; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác quân sự địa phương được triển khai tốt. Cải cách hành chính được quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.
Thường trực UBND xã dành nhiều thời gian chỉ đạo, đi kiểm tra thực tế các thôn, làng nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
Uỷ ban nhân dân xã đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ xã và các đoàn thể xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên các mặt công tác góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2018.
2. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2019:
a. Về kinh tế - xã hội:
- Tổng diện tích gieo trồng: 2.165,2ha.
- Tổng sản lượng lương thực: 1.659,5 tấn.
- Thu nhập bình quân đầu người 38 triệu đồng/người/năm.
- Tổng đàn gia súc: 3.856 con.
- Tổng đàn gia cầm: 17.057 con.
- Tổng thu ngân sách xã (thu cân đối ngân sách): 784 triệu đồng.
- Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,1%.
- Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 07%.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 60 lao động.
- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 17%.
- Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 100%.
- Tỷ lệ thôn, làng văn hóa 90,9%; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 70%.
- Hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
  b. Về quốc phòng - an ninh:
  - Số thôn, làng đạt loại I về an ninh trật tự 11/11 thôn, làng.
  - Tỷ lệ giao quân đạt 100%.
Thực hiện: Hồng Nhung