CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 tháng đầu năm trên địa bàn xã Sơn lang

17/06/2019

17/06/2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

28/05/2019

28/5/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện làng Hà Nừng thành làng Nông Thôn Mới trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Lang

15/01/2019

15/1/2019

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

05/01/2019

5/1/2019

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định thành lập tổ Điều hành triển khai thực hiện làng Nông thôn mới
trong đồng bào dân tộc thiểu số

03/10/2018

03/10/2018