CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ nười ba HĐND thị trấn khóa VI

(ngày đăng bài: 26/06/2020)
        Ngày 26/6/2020. tại hội Trường UBND thị trấn, HĐND thị trấn kbang khóa VI tổ chức kỳ hợp thứ 13. về dự kỳ hợp có Đ/c Hoàng Long Vỹ huyện uỷ viên- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND thị trấn, Đ/c Trần Đức Dũng- P.Bí thư Đảng ủy thị trấn, đc Trương Văn Thi phó chủ tịch HĐND thị trấn, 28/32 vị đại biểu HĐND thị trấn khóa VI, Các thường trực UBND thị trấn, trưởng, phó các Đoàn thể, cán bộ, công chức cơ quan thị trấn và tổ trưởng các TDP, trưởng các làng trên địa bàn.
IMG_20200626_075618.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ huyện uỷ viên- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp
 
 
        Tại kỳ hợp các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2020 của thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thị trấn; Báo cáo thẩm định các báo cáo, tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp của 2 Ban HĐND; Nghe thường trực UBND thị trấn báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;  Nghe báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; Tình hình kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020; thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.; Nghe thường trực UBMTTQ thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; nghe thường trực HĐNH Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử.
IMG_20200626_074632.jpg
Đ/c Trương Văn Thi-P. chủ tịch HĐND thị trấn thông qua các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
IMG_20200626_082409.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban kinh tế HĐND thị trấn thông qua báo cáo giám sát
         Nghe thường trực UBND Thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019; Tờ trình về việc xử lý kết dư ngân sách năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020; Tờ trình đề nghị thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.
IMG_20200626_084414.jpg
Đ/c Lê Cao Sáng- P. chủ tịch UBND thị trấn thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND
        Tại kỳ họp thứ mười  ba HĐND thị trấn bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân đân thị trấn khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021), kết quả đạt 100%.
 
         Đặc biệt tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thị trấn lấy biểu quyết thông qua các Nghị quyết, đạt 100%, gồm:
        - Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019.
        - Nghị quyết về việc xử lý kết dư ngân sách năm 2019.
        - Nghị quyết về việc thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020.
        - Nghị quyết về việc thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.
        - Nghị quyết chung của kỳ họp.
        Sau khi các đại biểu nghe các BC, tờ trình, trình tại kỳ họp các đại biểu đã  thảo luận sôi nổi dân chủ có 10 ý kiến tham gia, tập chung vào các vấn đề về làm đường GTVĐ, đất sản xuất nông nghiệp, Vệ sinh môi trường, ANTT Về cơ bản các ý kiến đã được thường trực UBND, HĐND, các nghành có liên quan trả lời, làm rõ tại kỳ họp, còn một số nội dung vượt thẩm quyền thường trực HĐND nghi nhận, tổng hợp báo cáo về cấp có thẩm quyền sẽ có trả lời trong kỳ họp tới, đồng thời các đại biểu thống nhất 100% các nội dung BC, tờ trình đã trình tại kỳ họp.
IMG_20200626_145752.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thủ- Chủ tịch UBND thị trấn trao đổi một số trả lời, làm rõ một số ý kiến tại kỳ họp
NT. Lê Như