CHUYÊN MỤC

Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Kbang trong 05 năm qua (giai đoạn 2015-2020) và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

(ngày đăng bài: 08/06/2021)
     Trong thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Kbang đã được cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Kbang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, toàn diện, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đạt được kết quả tích cực.

     Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND huyện đã chỉ đạo ban hành các văn bảntriển khai, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, xãthường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan thường trực và thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh từng bước được nâng lên. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được tiến hành nghiêm túc, tích cực, bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, hiệu quả; đối tượng bồi dưỡng được mở rộng, chất lượng được nâng lên. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được triển khai đồng bộ, có nền nếp ở từng cấp học, bậc học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trong giai đoạn 2015-2020, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.408 người thuộc các đối tượng theo quy định, trong đó: 10 người thuộc đối tượng 2; 172 người thuộc đối tượng 3; 2.156 người thuộc đối tượng 4; 70 người là già làng, trưởng họ tộc. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 7.968 học sinh. Đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, từng bước đạt chuẩn theo quy định. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được đẩy mạnh, phát triển cả bề rộng, chiều sâu, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đặc điểm địa bàn, dân cư, v.v. Thông qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở; tổng kết giai đoạn 2015-2020, đã khen thưởng cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015-2020.
 
Untitled-(1).jpg
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
 
     Tuy nhiên, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở một số địa phương có mặt còn hạn chế, còn giao khoán cho cơ quan quân sự; thiếu sự chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Một số Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động hiệu quả thấp. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninhcho toàn dân và một số đơn vị thực hiện chưa thường xuyên. Công tác quản lý các đối tượng đã qua bồi dưỡng, chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninhcủa một số đơn vị chưa chặt chẽ.

     Trong giai đoạn 2021 - 2025, là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng trong đó tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, an ninh chính trị cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” triệt để lợi dụng “tự do tôn giáo” để tuyên truyền chống phá ta quyết liệt hơn; thiên tai, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh “COVID 19” có thể xảy ra bất thường; từ tình hình trên sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện.Để thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

     Một là,Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, hàng năm và từng thời kỳ phải có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm và từng giai đoạn để rút ra mạnh, yếu và đề ra biện pháp khắc phục.

     Hai là, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và cho toàn dân. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh từ huyện đến cơ sở.

     Ba là, Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Hàng năm phải tổ chức tốt việc phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ công chức theo đúng tiêu chí, đúng quy định, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì. Đưa tiêu chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh vào đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

     Bốn là, Tổ chức rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng các đối tượng đã qua và chưa qua bồi dưỡng để cử đi bồi dưỡng và tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo kịp thời, đúng quy định, 100% đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuất lượng theo quy định.

     Năm là, Cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền điạ phương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninhđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới./.
 
Nguyễn Mạnh Phùng - Văn phòng HĐND-UBND huyện
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai