CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ SƠN LANG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(ngày đăng bài: 14/05/2020)
     Trong hai ngày 11 – 12/5/2020, Đảng bộ xã Sơn Lang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Dự Đại hội còn có các đồng chí Huyện Ủy viên (khóa VIII) phụ trách địa bàn xã; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và 80 đại biểu đại diện cho 222 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Untitled.jpg
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Sơn Lang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã đề ra. Cơ cấu kinh tế của xã trong nhiệm kỳ tiếp tục phát triển đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,075 triệu đồng/người/năm; huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mơi trên địa bàn xã với tổng kinh phí là 30.802.248.000 đồng và đến cuối năm 2019, xã đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, làng Hà Nừng được công nhận làng Nông thôn mới.
 
     Các lĩnh vực tài nguyên, môi trường; tài chính, tín dụng, thương mại, dịch vụ, du lịch; Giáo dục - đào tạo; hoạt động y tế và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; hoạt động Văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao và truyền thanh; lao động, việc làm; công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác tiếp tục được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã nghèo còn 3,98%, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội XIII (dưới 7%) đã đề ra.
 
     Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hoàn thiện báo cáo về công tác kê khai tài sản, thu nhập.
 
     Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được chú trọng triển khai gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)“ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực; Quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên được coi trọng, chú trọng chất lượng đảng viên, ưu tiên kết nạp đảng viên là nữ, người dân tộc thiểu số, đảng viên trong lực lượng dân quân, công an, thanh niên nhập ngũ; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 62 đảng viên mới; thực hiện cơ cấu lại cán bộ thôn, làng, thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Phó bí thư kiêm trưởng Ban công tác Mặt trận. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình ở thôn, làng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
 
     Hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã ngày càng tốt hơn. Ủy ban nhân dân xã từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các nhu cầu của nhân dân khi liên hệ đến cơ quan Nhà nước cấp xã, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức được nâng lên, chỉ đạo kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng và lãng phí.
 
     Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức, tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; vai trò của MTTQ, các đoàn thể được phát huy, phong trào hành động cách mạng của quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết được triển khai rộng khắp; nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước thôn làng và các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện.
 
     Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới và trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, khả năng huy động nguồn lực của địa phương; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lang lần thứ XIV đã tập trung trí tuệ, bản lĩnh, phát huy dân chủ, ý chí tự lực tự cường, truyền thống anh hùng cách mạng, quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ xã đến thôn, làng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, công nghệ cao, tăng dầu ỷ trọng ngành du lịch dịch vụ; xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảm bảo kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu như: tiếp tục phấn đấu nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 ngành Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 75%, ngành dịch vụ - du lịch đạt 20%, Tiểu thủ công nghiệp đạt 05%; Số thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới là 04/09 thôn, làng; Tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào DTTS giảm bình quân trên 10%/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%; 100% thôn, làng, cơ quan, trường học và 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, làng, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về An ninh trật tự; 15% chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm; hàng năm kết nạp đảng viên mới trên 4%; hàng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Untitled-(2).jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
     Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lang lần thứ XIV đã bầu Ban Chấp hành gồm 12 đồng chí, Ban Thường vụ 02 đồng chí, Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí và bầu 12 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết thay mặt Đảng bộ xã đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đồng thời, Đại hội đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân trong xã tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, huy động tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ xã đề ra.
 
Huỳnh Ngọc Bảo Long - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai