CHUYÊN MỤC

90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

(ngày đăng bài: 03/08/2020)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát huy tốt vai trò nhiệm vụ chính trị được giao

     Trong bộ máy hoạt động của Đảng, ngành Tuyên giáo là ngành có lịch sử ra đời sớm nhất so với các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của Đảng. Ngay từ những năm trước khi thành lập Ðảng, công tác Tuyên giáo đã luôn đi đầu nhằm chuẩn bị tiền đề về tư tưởng, thống nhất ý chí để tiến đến việc thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Trong 90 năm qua (01/8/1930 – 01/8/2020), ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Untitled.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa VIII (nhiệm kỳ 2015- 2020)

     Kế thừa và phát huy những thành quả đó,trong nhiệm kỳ qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhà. Kịp thời tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Biên chế Ban Tuyên giáo hiện có 05 người, trong đó 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 02 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 02, Cử nhân03. Về trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 03, Trung cấp 01 và Sơ cấp 01. Về trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính 03 và chuyên viên 02.

     Ban đã luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên bám sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị trong hoạt động công tác Tuyên giáo.Chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Trong nhiệm kỳ, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành54 báo cáo sơ, tổng kết; 46 kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; 04 quy chế và nhiều loại văn bản khác. Việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 38 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (khóa XII) và thông tin thời sự (kể cả hội nghị trực tuyến); phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủytổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng yêu cầu của Trung ương, của tỉnh; đồng thời ban hành kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2020 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; đảm bảo ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Ban đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khaisâu rộng các văn bản của Trung ương, củaTỉnh đến các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương, đơn vị. Đồng thời,tập trungchỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kiểm soát tốt tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Mặt khác, hướng dẫn tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, chuyển tải đầy đủ, thường xuyên, lên tục tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền đến tận thôn, làng, tổ dân phố và từng hộ dân, bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Bahnar.
 
Untitled1.jpg
Đoàn thanh niên tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19

     Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Đảng ủy các xã, thị trấn và Trung tâm BDCT huyện tổ chức nhiều hội nghị học tập nghị quyết của Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

     Mặt khác, đã tích cực tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của các tổ chức Ðảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hằng năm tổ chức hội nghị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập chuyên đề, viết bài thu hoạch, bản đăng ký cá nhân vàtổ chức Hội nghị sơ kết hoặc báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện,tập trung làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý, bảo vệ rừng..., như: thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịtheo chủ đề hằng năm; phong trào “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đến nay đã có 04 xã về đích nông thôn mới (xã ĐắkHLơ năm 2013;xã Đông, xã Nghĩa An năm 2017 và xã Sơn Lang năm 2019), đã có nhiều cá nhân, tổ chức hiến đất làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa.UBND huyện đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất và thi đua xây dựng nông thôn mới.Phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới(Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Sơ pai, Lơ Ku, ĐăkSmak, Krong, ĐăkRong và Kon Pne) và Huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin & Thể thao huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục ''gương người tốt, việc tốt'' thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, cổ vũ, đông viên những gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở về xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.Nắm chắc và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

     Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, như: tổ chức các hội nghị tập huấn, thông tin thời sự, cung cấp tài liệu... Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong khối tập trung tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là người dân tộc thiểu số; thực hiện đồng bộ những giải pháp giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; bước đầu đã phát triển một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Tăng cường và chủ động tham mưu công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề mà nhiều cấp, nhiều ngành và xã hội quan tâm, như: vấn đề về trẻ em, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ…để kịp thời phát huy những ưu điểm, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo cũng như triển khai thực hiện. Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp, hoàn thành việc in và xuất bản cuốn Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Sơn Lang (giai đoạn 1945- 2019). Đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban biên soạn và kinh phí biên soạn cuốn Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kbang (giai đoạn 1945- 2020).

     Những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Untitled2.jpg
Trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng
 Bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố năm 2020

     Tuy nhiên, có thể nói rằng, chưa bao giờ công tác Tuyên giáo của Đảng đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước như: nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lạm phát và suy thoái kinh tế còn ở mức đáng lo ngại; sản xuất, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục, đẩy lùi; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn…đãtác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội. Điều đó đã đặt ra cho công tác Tuyên giáo những khó khăn, thách thức mới, cần phải được nhận thức đầy đủ; đồng thời, phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, xứng đáng là lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

     Để củng cố và giữ vững niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; trong thời gian tới Ban Tuyên giáo luôn xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để thực sự phát huy vai trò “đi trước, mở đường”; phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; góp phần động viên, khuyến khích mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thường xuyên tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện về phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức, lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng bám sát thực tiễn, cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những băn khoăn, lo lắng của nhân dân. Thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề có thể dẫn đến những bức xúc về tư tưởng. Kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp, hình thức để chủ động hơn trong việc đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.Coi trọng việc tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua do các cấp, các ngành và địa phươngtổ chức, góp phần tạo động lực to lớn,thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020- 2025).
  
Nguyễn Quang Tuấn- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai