CHUYÊN MỤC

Huyện Kbang tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn.

(ngày đăng bài: 29/11/2022)
      Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn và Chương trình giảm nghèo bền vững. 

     Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn và Chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 cho huyện là  194.847 triệu đồng để thực hiện 02 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 140.118 triệu đồng; Chương trình xây dựng nông thôn là 54.729 triệu đồng. Riêng trong năm 2022, tổng vốn thực hiện 03 chương trình là 89.577 triệu đồng (vốn đầu tư 72.014 triệu đồng, vốn sự nghiệp 17.563 triệu đồng); trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 34.956 triệu đồng (vốn đầu tư 27.674triệu đồng , vốn sự nghiệp 7.282 triệu đồng); Chương trình xây dựng nông thôn là 51.185 triệu đồng (vốn đầu tư 44.340 triệu đồng, vốn sự nghiệp 6.845 triệu đồng) và Chương trình giảm nghèo bền vững là 3.436 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

     Để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2022; UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó trưởng Ban và phụ trách các chương trình MTQG. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG để triển khai thực hiện với thành phần, nội dung theo hướng dẫn của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Ngay sau khi được tỉnh phân bổ vốn, UBND huyện đã kịp thời xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện để thông qua danh mục các dự án, công trình và đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời, căn cứ kế hoạch thực hiện và hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch để thực hiện từng chương trình, cụ thể:

     Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 1455/KH-UBND ngày 12/10/2022); kế hoạch truyền thông về Chương trình (Kế hoạch 1509/KH-UBND ngày 25/10/2022); kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 27/10/2022); kế hoạch thực hiện chương trình năm 2022 (Kế hoạch số 1594/KH-UBND ngày 09/11/2022). Theo đó phấn đấu đến năm 2025:  Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm; phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 1,5 lần so với năm 2020; 100% thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; phấn đấu trên 95% người đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe phát thanh; Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK; Giải quyết 100% tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS; Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 98%; Tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,2%; Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt 98,2%; Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đi học đúng độ tuổi đạt 88%; 90% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; trong đó 85% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; trên 85% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc được sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%; Phấn đấu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS, phấn đấu 500 lao động/năm có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn sau khi học nghề; 65% di sản văn hóa truyền thống của các DTTS được kiểm kê, sưu tầm; 100% di tích có liên quan đến DTTS đã được xếp hạng được quan tâm, bảo vệ, chống xuống cấp; 30% điểm du lịch tại vùng đồng bào DTTS được hỗ trợ đầu tư, khai thác song song với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; 100% thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng; 65% thôn, làng có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 100% đơn vị hành chính cấp xã vùng DTTS&MN có cán bộ phụ trách công tác dân tộc. Trong năm 2022, với tổng nguồn vốn có thể huy động để thực hiện các Dự án, Tiểu dự án Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN là 44.974 triệu đồng (Vốn ngân sách giao là 34.956 triệu đồng; Vốn tín dụng: 8.993 triệu đồng và Dân đóng góp: 1.025 triệu đồng); huyện đang triển khai thực hiện 09 dự án của chương trình: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt với tổng kinh phí thực hiện 2.976 triệu đồng (Hỗ trợ Nhà ở cho 30 hộ với kinh phí 1.320 triệu đồng; Hỗ trợ đất sản xuất trực tiếp cho 55 hộ với kinh phí 1.238 triệu đồng; Hỗ trợ nghề cho 37 hộ với kinh phí 370 triệu đồng; Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 16 hộ với kinh phí 48 triệu đồng). Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Tăng Lăng, làng Hro, làng Sơ Lam, làng Klếch, xã Krong với kinh phí thực hiện năm 2022 là 15.129 triệu đồng. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí thực hiện 4.049 triệu đồng (Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với kinh phí 3.801 triệu đồng vốn sự nghiệp; Thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với kinh phí 204 triệu đồng; Thực hiện hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN với kinh phí 44 triệu đồng). Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB DTTS&MN với tổng kinh phí thực hiện 10.172 triệu đồng. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trị với tổng kinh phí thực hiện 2.266 triệu đồng (Thực hiện hoạt động xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS với kinh phí 322 triệu đồng; Thực hiện hoạt động ăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở GDNN vùng DTTS&MN với kinh phí 1.770 triệu đồng; thực hiện Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp với kinh phí 174 triệu đồng). Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch với tổng kinh phí thực hiện 564 triệu đồng. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn với tổng kinh phí thực hiện sự nghiệp 1.706 triệu đồng (Thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế vốn sự nghiệp với kinh phí 1.584 triệu đồng; Thực hiện hoạt động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù với kinh phí 122 triệu đồng). Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình với tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện 171 triệu đồng (Thực hiện hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín với kinh phí 78 triệu đồng; Thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với kinh phí 93 triệu đồng; Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện CT với kinh phí 26 triệu đồng).

      Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 10/3/2022); kế hoạch truyền thông về chương trình (Kế hoạch số1375/KH-UBND ngày 30/9/2022); kế hoạch thực hiện năm 2022 (Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 28/02/2022); theo đó, giai đoạn 2021-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân 2%/năm. Trong năm 2022, phấn đấu chỉ tiêu giảm nghèo trên 2,35%, trong đó hộ dân tộc thiểu số giảm 4,22%; với tổng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ là 3.436 triệu đồng; huyện đã phân khai cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 05 dự án: Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí 1.308 triệu đồng; Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng - Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp với kinh phí 566 triệu đồng; Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững với kinh phí 902 triệu đồng (Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng khó khăn: 697 triệu đồng; Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững: 205 triệu đồng). Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin với kinh phí 264 triệu đồng (Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin: 230 triệu đồng; Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: 34 triệu đồng); Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình với kinh phí 396 triệu đồng (Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện: 258 triệu đồng; Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá: 138 triệu đồng).

     Đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: huyện đã phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 28/10/2021); giao kế hoạch thực hiện năm 2022 (Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 24/01/2022); xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 (Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 28/3/2022); xây dựng kế hoạch “Kbang chung sức xây dựng nông thôn mới” (Kế hoạch số 1099/KH-UBND ngày 05/8/2022). Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu huyện hoàn thành nông thôn mới, 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (xã Đông và xã Sơn Lang), 11 làng nông thôn mới. Trong năm 2022, với tổng nguồn vốn trực tiếp thực hiện chương trình là 51.185 triệu đồng; huyện đã phân bổ vốn đầu tư thực hiện đường liên xã từ làng Bngăl, xã Kông Lơng Khơng đi thôn 3 (thôn 5 cũ), xã Đăk Hlơ với kinh phí 30.011triệu đồng; phân bổ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kinh phí là 5.148,9 triệu đồng; các xã đạt trên 15 tiêu chí là 8.394,2 triệu đồng và các xã đặc biệt khó khăn là 1.641 triệu đồng; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện nội dung thành phần số 1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch là 1.850 triệu đồng; Nội dung thành phần số 02. Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội - Duy tu, bão dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã: 4.051 triệu đồng; Nội dung thành phần số 03. Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm: 249 triệu đồng; Nội dung thành phần số 11. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá chương trình; truyền thông; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới: 695 triệu đồng.

     Hiện nay, các tiểu dự án, dự án, nội dung thành phần của các Chương trình MTQG đang được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành giải ngân các nguồn vốn vào cuối năm năm 2022. Với việc lồng ghép thực hiện các chương trình MTQG Nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác trên địa bàn huyện; trong năm 2022 (tính đến 30/10/2022), huyện đã cơ bản đạt những kết quả nhất định, cụ thể: Đã cứng hoá được 16,47km đường giao thông; duy tu, sửa chữa được 35,7km đường giao thông trục huyện; xây mới 01 công trình thuỷ lợi; xây mới 02 trường học; xây mới 01 hội trường nhà văn hoá; sửa chữa, nâng cấp 11 nhà văn hoá; đã triển khai 04 mô hình khuyến nông; hướng dẫn 05 chủ thể OCOP xây dựng hồ sơ chứng nhận sản phẩm; tổ chức 06 lớp đào tạo nghề nông thôn; triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông ngiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo….
 
 Untitled.jpg
 
Untitled2.jpgToàn dân chung sức thực hiện các chương trình MTQG

     Có thể thấy, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Huyện uỷ, các chương trình mục tiêu quốc gia đã được tập trung triển khai thực hiện. Ngay khi có chương trình, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn và từng năm; Khi được UBND tỉnh phân bổ vốn, UBND huyện đã kịp thời xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện uỷ; trình HĐND huyện thông qua danh mục và phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG vẫn còn chậm và gặp một số khó khăn do việc phân bổ vốn của tỉnh chậm và một số nội dung thực hiện ở các Dự án, Tiểu dự án chưa có văn bản của cấp trên hướng dẫn chi tiết nên việc tổ chức triển khai của các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở còn lúng túng.

     Trong thời gian đến, để triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, mà đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 với mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn các dự án thuộc 03 Chương trình MTQG; huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các kế hoạch, mục tiêu mà từng chương trình đã đề ra với mục tiêu cuối cùng là sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho người dân toàn huyện, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Kbang chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng đến các phòng, ban, đoàn thể, các xã thị trấn và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện các dự án, giải ngân vốn, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, giải ngân vốn đã được giao; các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các nhà thầu tuân thủ nghiêm thời gian hợp đồng đã ký kết.
 
Trương Thị Chúc - Văn phòng HĐND-UBND huyện
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai