CHUYÊN MỤC

Kbang đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

(ngày đăng bài: 18/10/2016)
     Xác định công tác dân vận chính quyền là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong những năm gần đây Ban Dân vận Huyện ủy Kbang phối hợp Uỷ ban nhân dân  huyện thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. 

     Dân vận chính quyền thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính

     UBND huyện đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 450/KH-UBND "V/v thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện”, trọng tâm là gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về "Xây dựng nông thôn mới" đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Kbang đã đổi mới phương thức làm việc, nổi bật nhất là việc nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; từ năm 2014 đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 123 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; hòa giải thành công 183/282 vụ việc.

     UBND huyện xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết các biểu mẫu, hồ sơ, phí và lệ phí theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 14/14 xã, thị trấn thực hiện cơ bản tốt nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã có những chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn kịp thời niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời, triển khai rà soát và đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay thế các thủ tục không cần thiết, không hợp lý của cấp huyện và cấp xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, đúng hẹn theo thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các dịch vụ công; tạo niềm tin của tổ chức và công dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương ở cơ sở, đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

     Công tác dân vận thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển

     Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện đề ra các chương trình, giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương; trong đó chú trọng các giải pháp liên quan đến giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân. Thực hiện Quyết định số 20-QĐ/HU ngày 8/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy  vềPhân công các tổ chức cơ sở Đảng kết nghĩa với xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị phụ trách làng đặc biệt khó khăn (giai đoạn năm 2015-2020); đã phối hợp chỉ đạo 70 cơ quan, đơn vị phụ trách 67 làng đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện việc hỗ trợ 100 con bò giống cho 100 hộ nghèo từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Gia Lai hỗ trợ; góp phần củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, củng cố định canh định cư, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

     Trong 03 năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, diện tích các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người tăng lên, nếu năm 2013 là 16.922.000đ/người thì đến năm 2015 là 20.570.000đ/người. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp và có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực cho chương trình, hiện có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Đăk Hlơ), 03 xã đạt 15/19 tiêu chí, 08 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 01 xã đạt 09 tiêu chí; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 từ 33,61% giảm còn 26,72% năm 2015. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm hơn; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, tín dụng phát triển ổn định; thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch; việc quản lý và điều hành ngân sách được thực hiện linh hoạt, đảm bảo nhiệm vụ đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giáo dục và đào tạo đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đã có 19 trường học đạt trường chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, chủ động theo dõi, giám sát phòng chống, không để các loại dịch bệnh xảy ra.

      Các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc phòng; phối hợp hướng dẫn các cấp, các ngành, các cụm dân cư thành lập hơn 350 tổ chức quần chúng tự quản với gần 2.000 người tham gia trên các lĩnh vực: An ninh trật tự, an toàn giao thông, hòa giải... xây dựng 372 mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, với 2.055 người tham gia, góp phần nêu cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tự  bảo vệ, tự hòa giải, góp phần ổn định an ninh, chính trị-trật tự an xã hội.

     Với kết quả trên có thể khẳng định: Công tác dân vận chính quyền ở huyện Kbang đã góp phần  giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Vũ Văn Hải - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kbang

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai