CHUYÊN MỤC

Kbang - thực hiện tốt chủ trương Bí thư, Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

(ngày đăng bài: 22/09/2022)
     Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện đã phát huy vai trò cốt lõi của lực lượng tự quản ở thôn, tổ dân phố, nhất là vai trò của Bí thư và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện chủ trương của Trung ương và tỉnh, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, làng, tổ trưởng tổ dân phố (gọi tắt là thôn, TDP) nhiệm kỳ 2022-2025 được cấp ủy đảng, chính quyền triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, ở thôn, tổ dân phố, đảng viên và Nhân dân. Đến nay, Đại hội Chi bộ và công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện đã hoàn thành, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt đã triển khai thực hiện thành công nhân sự Bí thư, Phó Bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Untitled.jpg
Đại hội Chi bộ tại Chi bộ Tổ dân phố 7, thị trấn
 
     Nhằm triển khai có hiệu quả công tác tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trên cơ sở Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 tới từng chi bộ; Ban Thường vụ Huyện ủy đã Ban hành Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 20/4/2022 về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu trưởng thôn, TDP và chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi ủy, TDP xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để Nhân dân bầu trưởng thôn trước, sau đó thực hiện quy trình nhân sự và tiến hành đại hội chi bộ, giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ. Quá trình thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

     Thời gian tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 bắt đầu từ tháng 7-2022, chậm nhất hoàn thành trong tháng 8-2022; đồng thời, tổ chức đại hội chi bộ vào tháng 8-2022; hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị công tác nhân sự, dự kiến tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư.

     Đối với công tác bầu trưởng thôn, tổ dân phố, UBND huyện cũng hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, yêu cầu UBND cấp xã phối hợp với cấp uỷ cùng cấp quan tâm, chú trọng làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, kịp thời nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng về công tác nhân sự phù hợp tình hình thực tế ở cơ sở và quy định của Đảng, Nhà nước.Trong quá trình thực hiện chú ý gắn công tác sắp xếp với kiện toàn nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiêm nhiệm trong tình hình mới; đảm bảo tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố có tính kế thừa, liên tục, hiệu quả. Công tác bầu cử thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mỗi thôn, tổ dân phố bầu một trưởng thôn, do Trưởng ban công tác mặt trận của thôn, tổ dân phố giới thiệu và lựa chọn.
 
Untitled2.jpg
Nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn, tổ trưởng TDP cơ bản được cử tri thống nhất
 
     Đến cuối tháng 7/ 2022, có 108/110 thôn, làng, tổ dân phố bầu cử xong ngay lần đầu tiên, đạt tỷ lệ 98,18%; 01/110 tổ dân phố phải bầu cử lại, chiếm 0,9; 01/110 tổ dân phố chưa bầu được Tổ trưởng tổ dân phố, phải chỉ định tổ trưởng TDP lâm thời. Trong 109 người trúng cử, có 42 người có số phiếu tín nhiệm trên 90%, trong đó có 21 người tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Về thành phần dân tộc, giới tính, tái cử, độ tuổi: Có 38 người là dân tộc kinh, 71 người là dân tộc thiểu số; 94 nam, 16 nữ; 84 người tái cử. Về trình độ: trình độ học vấn: THPT: 40 người, đạt 36,37%; THCS: 64 người, chiếm 58,18%; Tiểu học: 06 người, chiếm 5,45%. Trình độ chuyên môn: Đại học: 05 người; Cao đẳng: 04 người; Trung cấp: 17 người; Sơ cấp: 11 người; chưa qua đào tạo: 73 người. Trong đó đặc biệt, 109/109 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều là đảng viên có tuổi đời bình quân là 42,1 tuổi. Đây là lực lượng để giới thiệu tham gia nhân sự Bí thư Chi bộ các thôn, tổ dân phố.

     Đến ngày 31/8/2022, toàn Đảng bộ huyện có 17/17 Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo hoàn thành đại hội 199/199 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025; có 110 bí thư chi bộ, tổ dân phố, trong đó 96 bí thư và phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, chiếm 87,2% (trong đó: 85 bí thư đồng thời là trưởng thôn, 11 Phó bí thư đồng thời là trưởng thôn).
 
     Trong thời gian tới, để tiếp tục gắn nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

     Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự quản lý điều hành của của chính quyền cơ sở đối với hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ,  đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, chú trọng sự chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
 
Untitled3.jpg
Toàn huyện có 96 bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP
 
     Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy viên từ huyện đến cấp xã được phân công theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ, phụ trách các thôn, tổ dân phố trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

     Ba là, thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận tại cơ sở, nhất là cán bộ trẻ. Đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, TDP nếu được trẻ hóa, vừa có trình độ, năng lực, vừa giàu nhiệt huyết sẽ thực sự là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa là lực lượng kế cận, giải quyết việc làm cho số sinh viên ra trường có nhu cầu cống hiens cho quê hương.

     Bốn là, phát huy tinh thần nêu gương và vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong lãnh đạo chi bộ, thôn, tổ dân phố; tăng cường bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

     Năm là, có chế độ, chính sách hỗ trợ, tạo động lực đối với đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ này yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai