CHUYÊN MỤC

Kết quả hơn 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kbang

(ngày đăng bài: 05/10/2021)
     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo", dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có sự lan tỏa và đi vào cuộc sống của Nhân dân, tạo những tác động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
 

     Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng hướng. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thường xuyên được củng cố, kiện toàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh, nhiều mô hình được triển khai đã mang lại kết quả rõ nét; qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, phát huy giá trị văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Untitled.jpg
Mô hình nuôi đen sinh sản ở Kon Pne và Đak Rong
 
     Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, liên quan đến công tác vận động quần chúng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Sau hơn 10 năm triển khai và thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” Huyện Kbang đã triển khai thực hiện tổng số 60 mô hình trên các lĩnh vực trong đó: kinh tế 42 mô hình; văn hóa - xã hội 09 mô hình; an ninh - quốc phòng 04 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 05 mô hình. Nhân dân đã góp vốn trên 300 tỷ đồng, thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; đã đầu tư hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; hỗ trợ phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; từ đó đã bước đầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng cứng hóa trên 50km trục đường xã, 78km trục đường thôn, làng và 76km đường giao thông nội đồng; xây dựng 34 công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, đã kiên cố hóa kênh mương được 32.226m bê tông và xây dựng 1.500 nhà ở khu dân cư. Có 06 gương điển hình là cá nhân (lĩnh vực kinh tế: 04 cá nhân, lĩnh vực văn hóa - xã hội: 02 cá nhân). Các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương, có tính chất lan tỏa sâu rộng, tạo động lực cho Nhân dân mạnh dạn, tự tin, học hỏi, dám nghĩ, dám làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững. Bộ mặt nông thôn có những thay đổi tích cực; các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Hệ thông chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường, dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến tháng 9/2021, toàn huyện có 07/13 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 06 làng đạt tiêu chuẩn làng nông thôn mới.
 
Untitled1.jpg
Mô hình nuôi trùn quế của ông Nguyễn Văn Hòa xã Đăk Hlơ (một trong 06 gương điển hình cá nhân về lĩnh vực kinh tế)
 
     Trên cơ sở phát huy các mô hình dân vận khéo của những năm trước, qua từng năm Ban chỉ đạo đã đánh giá cụ thể hiệu quả từng mô hình điển hình, xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình có tính thiết thực mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình “Mô hình trồng lúa nước chất lượng cao”  (xã Tơ Tung); “Mô hình trông cây cà phê, mac ca, chanh dây” (xã Đak Rong)… Các mô hình đem lại hiệu quả cao làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của dân, giúp nhân dân mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và làm giàu chính đáng. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, phát huy được tiềm năng, lợi thế, lao động của từng địa phương, đơn vị.

     Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phong trào “Dân vận khéo” phát huy tác dụng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, chú trọng, quy mô mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương, cơ sở vật chất trường học ngày một khang trang, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến rõ nét ở các ngành học, bậc học. Hiện nay toàn huyện có 42/44 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 100% số xã đạt các tiêu chí Quốc gia về y tế, 100% các trạm y tế được cấp đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
 
Untitled2.jpg
Mô hình hàng rào xanh, co đường hoa (xã Nghĩa An)

     Lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chủ động phòng ngừa đấu tranh với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua các phong trào thi đua đã tạo nên sức mạnh đoàn kết dân tộc, thôi thúc lòng yêu nước, ý chí tự tôn dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tham gia xây dựng nông thôn mới.  Phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh trật tự đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: “Mô hình đoạn đường tự quản về an ninh trật tự”, “Mô hình không tái phạm và vi phạm lấn chiếm rừng theo quy định của pháp luật”... đã gắn với phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, các thành viên trong nhóm tự quản nêu cao ý thức trách  nhiệm, gương mẫu trước cộng đồng cùng người dân chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư sạch đẹp.
 
Untitled3-(1).jpg
Các chiễn sỹ Lữ đoàn công binh 280 hỗ trợ làm đường tại xã Krong
 
     Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri. Cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

     Những kết quả thiết thực của phong trào thi đua “dân vận khéo” đã và đang khẳng định  đây là chủ trương đúng, trúng ý Đảng, hợp lòng dân, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Nhiệm vụ trong những năm tiếp theo huyện Kbang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng được những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”…; nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Tổ chức rà soát, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới.
 
Võ Thị Hiếu Thảo - Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai