CHUYÊN MỤC

Kết quả sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020

(ngày đăng bài: 04/10/2021)
     Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trên cơ sở định hướng của các cấp và tình hình thực tiễn của địa phương, giai đoạn 2018-2020 huyện đã sáp nhập 57 thôn, làng, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định, từng bước tinh gọn bộ máy tự quản ở cơ sở.

Untitled.jpg
Lễ công bố sáp nhập thôn làng tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn

     Triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn làng không đảmbảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ thực trạng địa phương, tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện thôn, làng, TDP theo Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ. Phân tích các nhóm về đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số, nhóm không đảm bảo về tiêu chuẩn quy mô dân số phải tiến hành sáp nhập và nhóm không đảm bảo tiêu chuẩn về dân số nhưng đề nghị không sáp nhập do các yếu tố đặc thù về điều kiện phân bổ dân cư chia cắt, phong tục tập quán, lịch sử hình thình...Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động trong Nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố để Nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ; tiến hành họp dân, lấy ý kiến của nhân dân vềsáp nhập thôn, làng, tổ dân phố nếu được trên 50% cử tri đại diện của các gia đình trong thôn, làng, tổ dân phố thống nhất thì xây dựng Đề án của địa phương gửi về UBND huyện tổng hợp, thẩm định. Qua công tác triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đại đa sốNhân dân hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã thẩm định, tổng hợp, xây dựng Đề án toàn huyện và trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi gửi về tỉnh.
 
     Căn cứ Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh,trên địa bàn huyện còn 110 thôn, làng, tổ dân phố (Trong đó 12 tổ dân phố, 30 thôn, 67 làng); giảm 57 thôn, làng, tổ dân phố (08 tổ dân phố, 15 thôn, 34 làng),Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của tỉnh về kết quả sáp nhập thôn làng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Kbang nói riêng, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, kết quả của việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; các địa phương tổ chức công bố Nghị quyết về sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố cho Nhân dân biết, thực hiện; tổ chức nắm bắt tâm tư nguyện, vọng của người dân khi sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã tạo điều kiện thuận, rút ngắn thời gian giải quyết cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục thay đổi giấy tờ có liên quan do sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tiến hành kiện toàn nhân sự đối với ngườihoạt động không chuyên trách, người  trựctiếpthamgiacôngviệcởthôn,tổdânphố và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập.
 
Untitled1.jpg
Xã Đông tổ chức công bố kết quả sáp nhập trên địa bàn xã
 
     Số lượng người hoạt động chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo 8 chức danh trước khi thực hiện sắp xếp: 1.366 người/ 167 thôn, làng, tổ dân phốgồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Công an viên, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội trưởng Hội Nông dân,Chi hội trưởng Hội LHPN,Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM ở thôn, làng, TDP.  Sau khi thực hiện sắp xếp giảm còn 880người/ 110 thôn, làng (giảm 456 người).

     Thực hiện Nghị quyết 207/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh “Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh”; huyện đã thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ thôiviệcsaukhisắpxếp thôn, làng, tổ dân phốcho 223 người; trong đó người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 118 người, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố là 105 người.Tổng kinh phí hỗ trợ là: 631.212.500 đồng, từ nguồn kinh phí tiết kiệm do thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố cấp huyện.
 
Untitled2.jpg
Việc sáp nhập thôn làng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động tổ chức tự quản ở cơ sở

     Sau khi sắp xếp, chất lượng, trình độ của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố được nâng lên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình tổ chức các hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Đặc biệt là tập trung được Nhân dân, tạo sức mạnh trong Nhân dân và xây dựng được các hoạt động, phong trào đoàn kết tại địa phương.  Bộ máy tự quản ở cơ sở được tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; tránh sự phân tán nhỏ lẻ, manh mún trong tổ chức tự quản ở địa phương, tập trung được đầu mối giải quyết công việc, đồng thời nâng cao thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được truyền tải đến với người dân một cách đầy đủ, thuận lợi hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

     Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, công chức, chính quyền địa phương và trong Nhân dân về Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” để nhân dân biết chủ trương của Đảng và Nhà nước và đồng tình ủng hộ tinh thần sáp nhập, tinh giản. Tiếp tục triển khai rà soát các các thôn, làng, TDP theo tiêu chí quy định theo Thông tư 14/2018/TT-BNV,xem xét đếncác yếu tố đặc thù có liên quan (phong tục tập quán, khoảng cách địa lý, yếu tố lịch sử…) của từng làng, từng xã trong quá trình sáp nhập, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc sáp nhập thôn, làng và xã giai đoạn 2021-2025.
 
Untitled3.jpg
Hệ thống chính trị làng Hà Đừng họp định kỳ, sau khi sáp nhập làng Đak Hro và làng Đak Trum, đổi tên thành làng Hà Đừng

     Chỉ đạo các xã, thị trấn sử dụng có hiệu quả cơ sở, vật chất của nhà văn hoá, nhà rông do sáp nhập; nâng cao hiệu lực tổ chức chính trị cơ sở; thực hiện chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định./.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ.


 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai