CHUYÊN MỤC

Kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2017-2021 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

(ngày đăng bài: 16/07/2021)
     Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)trên địa bàn huyện Kbang có nhiều chuyển biến tích tích cực, các nội dung, Đề án của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 được triển khai thực hiện có hiệu quả; ý thức, nhận thức về vai trò tầm quan trọng và trách nhiệm về công tácphổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được nâng cao; đã triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng, có sự đổi mới, do đó đã thực sự đi vào lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, giúp Nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp chế xã hội và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

     Trong giai đoạn 2017-2021, UBND huyệnđã tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL theo giai đoạn dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn ...; để công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL gồm 41 cơ quan thành viên; ban hành Quyết định kiện toàn và công nhận đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện gồm 41 người; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn và công nhận 270 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; kiện toàn lại 110 Tổ hòa giải, với 663 hòa giải viên.

     Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, UBND huyện đã tổ chức 07 hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, đội ngũ công chức viên chức làm công tác PBGDPL. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật nêu trên, chú trọng vào nội dung các văn bản cần thiết liên quan đến đời sống người dân và các cán bộ, công chức, viên chức..., đã tổ chức được 975 đợt, với hơn 145.250 lượt người tham gia; kịp thời cấp phát tài liệu tuyên truyền do cấp trên biên soạn; tổ chức biên soạn và phát hành 11.450 trang tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật cấp cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện; tổ chức 79 lớp tập huấn cho cán bộ là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hòa giải viên cơ sở, với 4.345 lượt cán bộ được tập huấn; viết tin, bài phát trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của huyện với 910 tin, bài; xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện tổ chức tuyên truyền theo định kỳ hàng quý và hàng năm để tổ chức trực tiếp tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn được 85 đợt, với 19.450 lượt người nghe; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện phát động, tổ chức, tham gia 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, qua theo dõi có 13.750 lượt người tham gia.
 
Untitled.jpg
Tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng
 
     Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trường học trực thuộc tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để cho học sinh được học tập lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến các em học sinh, tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền pháp luật;tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt pháp luật lồng ghép trong các buổi chào cờ, các tiết dạy môn giáo dục công dân, sinh hoạt đầu giờ để phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho các em học sinh.Hàng năm, các trường học đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để phổ biến pháp luật gồm: trường THPT Lương Thế Vinh; trường THPT Anh Hùng Núp; trường THCS Dân tộc nội trú; trường THCS Lê Quý Đôn; trường THPT và THCS Hà Nừng Sơn Lang; trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và một số trường khác. Trong 5 năm qua, đã tổ chức được 45 đợt, thu hút gần 22.500 em học sinh tham gia; nội dung pháp luật được tuyên truyền phổ biến chủ yếu là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định của pháp luật về sức khỏe sinh sản và an ninh học đường.
 
Untitled1.jpg
Buổi sinh hoạt ngoại khoá tại trường THPT Lương Thế Vinh

     Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện cấp phát 850 tờ rơi về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức 21 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 735 lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; phối hợp với Công an huyện tuyên truyền 12 buổi cho 654 lượt công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn và 31 lượt người khuyết tật.
 
Untitled2.jpg
Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện
 
     Đối với Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 – 2021”. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tham mưu thực hiện tốt các nội dung theo quy định, theo đó trong giai đoạn 2017-2021 đã tổ chức gặp gỡ, động viên, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng cho 49 trường hợp tù tha về; tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm hóa 83 đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ, chấp hành án phạt tù trong nhà tạm giữ Công an huyện; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức được 11 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 231 lượt đối tượng đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và số đối tượng tạm giam...

     Về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện, kết quả đã tổ chức 17 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 550 lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

     Về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" giai đoạn 2015-2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án thống nhất trên địa bàn toàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, các đạo luật do Quốc hội ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tổ chức được 57 buổi họp quán triệt cho 684 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tuyên truyền cho nhân dân được 29 buổi, với 4.350 lượt người tham gia.

     Về thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020", Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; đã thành lập 14 câu lạc bộ tại các cơ sở đoàn "Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật”; tổ chức 31 buổi giao lưu văn nghệ, kết hợp chiếu phim về ATGT và tuyên truyền phổ biến pháp luật về một số luật liên quan như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật bảo vệ và phát triển rừng (Luật Lâm nghiệp), Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật phòng chống Ma túy..., có khoảng 3.350 lượt thanh thiếu niên tham gia đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật và từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

     Về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 51 cuộc, với gần 3.950 lượt người tham dự, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở với thời lượng 510 phút.... góp phần không nhỏ vào việc giáo dục, hình thành ý thức và tinh thần đấu tranh chống tra tấn người.

     Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác PBGDPL, ý thức tự tìm hiểu và chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, công tác phối hợp trong hoạt động PBGDPL giữa các cơ quan thành viên của Hội đồng PHPBPL chưa chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất; đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác PBGDPL một số xã còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác này. Việc tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật đến với người dân, nhất là đối tượng đặc thù, yếu thế chưa được quan tâm thực hiện đúng mức.Hoạt động PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân còn mang tính phong trào, chưa khắc phục được triệt để tính hình thức.  Kinh phí thực hiện các Đề án của Chương trình từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Công tác xã hội hóa PBGDPL chưa huy động được nguồn lực trong xã hội tham gia, việc lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Đề án với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan còn hạn chế.

     Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

     1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2392/KH-UBND của UBND tỉnh bằng hình thức phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế, phạm vi quản lý; tăng cường công tác truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả.

     2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp bằng hình thức phù hợp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường PBGDPL một số lĩnh vực trọng tâm như: Pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (thanh niên, người dân tộc thiểu số); pháp luật về hôn nhân và gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

     3. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL hướng về cơ sở, nhất là hướng về các thôn, làng còn gặp nhiều khó khăn, lạc hậu, dân trí thấp.

     4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật hàng năm” thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo hướng dẫn, nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong nhân dân.

     5. Triển khai các Đề án về PBGDPL đang thực hiện như Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp triển khai các Đề án về PBGDPL mà cấp trên chỉ đạo.

     6. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; duy trì và đẩy mạnh các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, nhất là hình thức tuyên truyền miệng, hình thức tuyên truyền, cần có sự đầu tư xây dựng các tiểu phẩm có nội dung pháp luật để công diễn, truyền đạt cho người nghe làm gây sự tập trung, chú ý của đối tượng tham gia; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động xét xử lưu động, tư vấn pháp luật...

     7. Chú trọng thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở các xã, thị trấn.Thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương, vận động những người đã làm công tác pháp luật, đang nghỉ hưu và những người có hiểu biết về pháp luật, có khả năng tuyên truyền để đưa vào đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

     8. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.
 
Nguyễn Mạnh Phùng - Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai