CHUYÊN MỤC

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

(ngày đăng bài: 05/05/2022)
     Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và Pháp lệnh số 34 trên địa bàn huyện Kbang đã được cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Kbang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện.

     Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Pháp lệnh số 34/2007/PL-BTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn”; qua đó, chính quyền, mặt trận các đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Làm cho nhân dân quan tâm đến trách nhiệm và quyền lợi trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự đồng thuận trong nhân dân; huy động được nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi ngành nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nhân dân; thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh covid-19.
 
ky-hop-HĐND-huyen.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026

     Hội đồng PBGDPL huyện luôn chủ động nắm bắt tình hình tuân thủ pháp luật trong nhân dân, từ đó tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát với thực tiễn, tổ chức 7/14 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hơn 200 lượt cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, PBGDPL và hòa giải; tạo mọi điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL (huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của Hội Luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân). Trong năm 2021,  Hội đồng PBGDPL cấp huyện đã tổ chức phổ biến được 57 đợt thu hút trên 7.459 lượt người tham gia; cấp phát hơn 4.500 tờ gấp, tờ rơi; cấp 1.915 quyển tài liệu tuyên truyền; thực hiện được 9.500 tin bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, chủ yếu là nội dung về phòng, chống dịch bệnh covid-19. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 187 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút được 39.570 lượt người tham gia (Tập trung nhiều trong thời gian trước ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp). Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuyển hình thức tuyên truyền miệng sang tuyên truyền qua băng rôn, panô, áp phích và loa truyền thanh lưu động, tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh covid-19.

     Việc công khai bằng hình thức niêm yết, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, qua họp dân, được UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt như: Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí. Các kỳ họp HĐND huyện được truyền thanh trực tiếp thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở và nâng cao trách nhiệm của người đại biểu đối với nhân dân.Trên hệ thống loa truyền thanh xã và thông qua họp thôn, làng, tổ dân phố đã thông báo đến nhân dân kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo...
 
z3371364706850_ad4a4b009ec5ebebf542e01c857db8bf.jpg
Hình ảnh về buổi họp làng Quao (nay là Thôn 3), xã Nghĩa An

     Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, thông qua đó để các Đại biểu HĐND các cấp báo cáo với cử tri kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách mới về hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo và chính sách khác… Trong các lần tiếp xúc cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cấp, các ngành, những vấn đề mà cử tri quan tâm đều được HĐND các cấp tiếp thu và giao cho các cơ quan, đơn vị giải trình, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả để HĐND các cấp được biết.

     100% xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc tại Bộ tiếp nhận và trả kết quả. 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 100% TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, xã. Tháng 12/2021 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã được chuyển giao cho Bưu điện huyện nhằm chung tay cải cách thủ tục hành chính.Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân cơ bản đảm bảo theo quy định; công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các TTHC đều được hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo, nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tổ chức; UBND các xã, thị trấn đã xây dựng quy định tiếp công dân định kỳ và được duy trì thường xuyên; đặt hòm thư góp ý... Phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
z3372604132237_1a76092e10a64227989ada91b707d183.jpg
Hình ảnh buổi bàn giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện sang Bưu điện huyện năm 2021

     Kết quả thực hiện dân giám sát trực tiếp các chương trình, chính sách tại địa phương. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vì liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, trọng tâm là việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, trong thực hiện nhựa hóa, bê tông xi măng giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, các địa phương đã triển khai họp dân ở các thôn, làng, tổ dân phố. Sau khi được nhân dân đồng tình ủng hộ với sự quản lý chặt chẽ và phát huy cao quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân tích cực đóng góp vốn, ngày công cùng với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Kết quả, nhân dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang đô thị xây dựng nông thôn mới.
 
anh-lam-đuong.jpg
Hình ảnh dân giám sát trực tiếp thi công đường giao thông nông thôn tại xã Nghĩa An

     Tuy nhiên việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và Pháp lệnh số 34 trên địa bàn huyện Kbang thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Pháp lệnh số 34 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện QCDC chưa đi vào chiều sâu. Công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở để xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một số xã hoạt động hiệu quả chưa rõ nét, thành viên Ban chỉ đạo đều kiêm nhiệm, tham gia sinh hoạt không đều. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa được phát huy đúng mức, còn lúng túng trong vai trò, chức năng; chưa chủ động trong công tác thanh tra, giám sát. Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền làm chủ của mình, thể hiện tỷ lệ tham gia họp dân ở một số nơi còn thấp, do vậy một số thông tin chưa đến được với người dân. Việc thực hiện dân chủ chưa gắn quyền lợi với nghĩa vụ công dân, có khuynh hướng quan tâm đến quyền lợi hơn nghĩa vụ.

     Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và Pháp lệnh số 34 trên địa bàn huyện Kbang trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

     Thứ nhất, thực hiện quy chế dân chủ gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, do đó cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhất là vai trò người đứng đầu là yếu tố quyết định thành công việc thực hiện QCDC. Phải gắn thực hiện QCDC với việc đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy dân chủ đi đôi với đề cao kỷ cương phép nước, tránh dân chủ hình thức.

     Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; xử lý nghiêm minh đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức lấy ý kiến Nhân dân.

     Thứ ba, trong quá trình triển khai các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội phải gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò hạt nhân, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện.

     Thứ tư, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao dân trí, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; thường xuyên kiểm tra giám sát, hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện QCDC; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc xây dựng và thực hiện QCDC; coi đây là một trong những nội dung quan trọng của việc đánh giá thi đua hàng năm.
 
Hoàng Thị Ngọc Duyên - Phòng Nội vụ
 
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai