CHUYÊN MỤC

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN Tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng trên địa bàn huyện Kbang (tiếp theo).

(ngày đăng bài: 27/08/2017)
     Trong những năm qua, việc khai thác rừng không tuân thủ các qui luật lâm học; khai thác rừng trái phép; phá rừng lấy đất sản xuất, đốt nương làm rẫy gây cháy rừng, hoặc do chuyển đổi mục đích rừng thiếu cơ sở khoa học đã dẫn đến diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, chất lượng rừng bị giảm sút, do vậy đã tác động trực tiếp đến đời sống, môi trường và hệ sinh thái của chúng ta. Mất rừng làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp gây hậu quả nghiêm trọng tới môi trường như: Nguồn nước cạn kiệt, sông suối khô hạn, nắng nóng kéo dài, thiên tai lũ lụt hoành hành, nguồn nước bị ô nhiễm; dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Mất rừng làm mất cân bằng hệ sinh thái, động vật, chim muông phải di cư hoặc diệt vong; làm mất đi nhiều loại động thực vật quí hiếm, đặc hữu…. Mất rừng làm phá vỡ cấu tạo của đất, xói mòn, rửa trôi, bạc màu, mất khả năng dự trữ nước, gây lũ lụt, gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ của mặt đất, gây ra hạn hán, nước biển dâng và đất sẽ bị phân  hóa, xâm nhập mặn. Hậu quả trực tiếp của việc mất rừng đã làm cho đời sống của con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, là nguyên nhân gây ra thiên tai, thảm họa đối với con người đãvà đang hiện hữu trong những năm gần đây.


     Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 20/6/2016, tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây nguyên nhằm ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận: “Tổ chức giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011, đồng thời có kế hoạch phục hồi và trồng lại rừng”; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Huyện uỷ, ngày 04/8/2017 UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 1174/KH-UBND về tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

     1. Về mục đích của việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trái phép: Nhằm thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm đang trồng cây nông nghiệp để chuyển sang trồng rừng hoặc khoán lại cho người dân để trồng lại rừng có hưởng lợi theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg  ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; nhằm góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên để ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho nghề rừng từng bước phát triển thông qua chính sách hỗ trợ ưu đãi của Chính phủ và chính quyền các cấp; góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, hạn chế thiên tai.v.v...

     2. Về yêu cầu: Công tác thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm phải được tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến người dân, cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thu hồi đất phải liên tục và đồng bộ từ huyện đến xã với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; phải đi liền với tổ chức vận động, khuyến khích tính tự nguyện giao, trả đất rừng bị lấn chiếm cho mục tiêu phát triển lâm nghiệp, đến cưỡng chế, bảo đảm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh nông thôn.Việc thực hiện thu hồi đất rừng bị lấn chiếm phải thực hiện kiên quyết, công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Thu hồi tới đâu lập kế hoạch đảm bảo nguồn lực để trồng rừng ngay năm sau, tránh sử dụng đất sai mục đích.

     3. Về nội dung, giải pháp:

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, yêu cầu nhiệm vụ thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm; đặc biệt vận động người dân tự nguyện thực hiện theo pháp luật gắn với việc triển khai các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho người dân, hỗ trợ khác của địa phương thông qua các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia:

     - Vận động, khuyến khích người dân tự nguyện kê khai vị trí, diện tích nương rẫy sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp và giao trả lại đất rừng bị lấn chiếm cho chủ rừng; ưu tiên cho người dân tại chỗ tham gia trồng rừng có hưởng lợi theo NĐ 75/2015/NĐ-CP, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg và Nghị định 68/2016/NĐ-CP đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm ở những nơi bìa rừng, bằng phẳng để nhân dân sản xuất tăng thu nhập, giải quyết việc làm nâng cao đời sống và an tâm gắn bó với rừng.
     - Đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc quyết định giao đất, diện tích đất rừng bị lấn chiếm sau ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg (ngày 27/9/2011), diện tích đã lập đầy đủ hồ sơ vi phạm và diện tích đất rừng bị lấn chiếm làm nương rẫy đan xen trong rừng, những nơi sườn đồi, đất dốc phải thu hồi ngay để trồng trong năm 2017-2018.

     - Đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm từ năm 2006 đến nay nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp, diện tích đất bị lấn chiếm nhưng chưa lập hồ sơ vi phạm, chưa có quyết định thu hồi đất…được xác định là đất lâm nghiệp bị lấn chiếm thì bổ sung hồ sơ, xử lý bị thu hồi theo quy định pháp luật và đưa vào trồng rừng; xây dựng phương án trồng lại rừng trên diện tích đất đã có kế hoạch thu hồi trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện theo hướng đơn vị nào để mất rừng thì phải trồng lại rừng; cho phép các đơn vị chủ rừng liên kết với các doanh nghiệp có năng lực để trồng rừng, các hợp tác xã để trồng rừng hoặc giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng có sự hỗ trợ của Nhà nước và hưởng lợi theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    4. Về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng Theo quy định của Luật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:
 
     Việc bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, làng, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

     5. Về trách nhiệm, quyền lợi của hộ dân lấn chiếm đất rừng

     a. Về trách nhiệm:
   
      - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc việc tự rà soát, kê khai trung thực, đúng diện tích rừng đã lấn chiếm; tự giác bàn giao diện tích rừng đã lấn chiếm cho chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng quản lý, đưa vào trồng rừng.

     - Cam kết với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng không tiếp tục tái lấn chiếm đất rừng và tự giác thực hiện đúng các nội dung đã cam kết. Nếu không tự giác thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị lấn chiếm và xử lý theo quy định của pháp luật.

     b. Về quyền lợi:

   - Ưu tiên cho người dân tại chỗ tham gia trồng rừng có hưởng lợi theo NĐ 75/2015/NĐ-CP, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg và Nghị định 68/2016/NĐ-CP đối với diện tích đất rừng bị lấn chiếm ở những nơi bìa rừng, bằng phẳng để nhân dân sản xuất tăng thu nhập, giải quyết việc làm nâng cao đời sống và an tâm gắn bó với rừng.
 
Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai