CHUYÊN MỤC

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/05/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện Kbang.

(ngày đăng bài: 17/05/2022)
     Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2020”;  huyện Kbang đã xác định việc tập trung phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt phát triển Hợp tác xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

     Theo đó, Huyện ủy Kbang đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/5/2017 để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 09-CT/TU đã đề ra. Trên cơ sở đó, UBND huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 theo lộ trình hoàn thành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cụ thể: đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; ban hành kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế tập thể hàng năm; hướng dẫn cho các HTX tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và xây dựng phương án cho năm tới; cùng với các Doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các HTX để giúp xây dựng Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ. Định kỳ mỗi năm 01 lần, UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và HTX để giúp các HTX nắm được chủ trương, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT của Nhà nước, đồng thời trao đổi nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX. Huyện đã quan tâm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển cho Hợp tác xã như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Hợp tác xã (Đã cử 06 cán bộ quản lý hợp tác xã đi đào tạo chuyên môn do Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác Trường cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức; Đã tổ chức hội nghị toàn huyện về phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012; Mời Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác-Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức 02 đợt tập huấn công tác HTX ; Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản dưới Luật; thực hiện chế độ hỗ trợ 02 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX Nông nghiệp, xây dựng và thương mại Sơ Pai HTX Nông nghiệp, dược liệu Quang Vinh với tổng kinh phí là 70,08 triệu đồng); công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường (Tạo điều kiện cho các HTX tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại do các huyện, tỉnh bạn tổ chức; tổ chức hội chợ du lịch trên địa bàn huyện để các HTX tham gia, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; phối hợp với sở Công Thương tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng trang Website điện tử miễn phí cho 03 HTX: HTX thương mại, nông nghiệp dịch vụ Tơ Tung; HTX Nông nghiệp Thành Công;  HTX dịch vụ nông nghiệp Sơn Lang); tạo điều kiện cho các Hợp tác xã được tiếp cận các nguồn vốn để sản xuất kinh doanh (Năm 2018 HTX SXKD Quang Tấn vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT với số tiền 280 tr.đồng; ưu tiên cho các HTX thực hiện các dự án, hợp từ các chương trình vốn ngân sách nhà nước như Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững: Năm 2018 có 08 HTX được tham gia với tổng kinh phí 2.030 triệu đồng; Năm 2019 có 05 HTX được tham gia với tổng kinh phí 1.640,4 triệu đồng); hỗ trợ HTX xây dựng trụ sở (Năm 2020 HTX nông nghiệp Thành Công được hỗ trợ xây dựng trụ sở với tổng kinh phí 600 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới); hỗ trợ lệ phí đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, còn tuyên truyền và hướng dẫn các HTX tham gia Chương trình OCOP; liên doanh, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản.
 
 Untitled.jpg
 Hình ảnh thành lập Hợp tác xã
 
Untitled2.jpg
Untitled3.jpg
Hình ảnh sản xuất của Hợp tác xã

     Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụTỉnh ủy; Hợp tác xã trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến, đóng góp nhất định phát triển kinh tế – xã hội thành phố. Kết quả, đến nay, trên địa bàn huyện có 139 Tổ hợp tác, 14 Hợp tác xã (01 HTX vận tải, 13 HTX nông nghiệp); 100% HTX đã hoạt động theo Luật HTX năm 2012; tổng số thành viên là 596 người; Tổng số vốn hoạt động của HTX là 5.575 triệu đồng; cán bộ quản lý HTX là 71 người, trong đó có 29 người đã qua đào tạo đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; Doanh thu bình quân là 187 triệu đồng; Thu nhập bình quân lao động làm việc trong HTX là 38 triệu đồng/năm; Số lao động được giải quyết việc làm là 265 người. Nhận thức về mô hình hợp tác xã kiểu mới đã dần rõ nét hơn, các hợp tác xã thành lập mới và chuyển đổi hoạt động theo đúng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, đời sống của thành viên HTX và người lao động trong HTX đã có bước cải thiện rõ rệt. Việc phát triển kinh tế hợp tác xã đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn; góp phấn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở.

     Tuy nhiên, việc phát triển Hợp tác xã trong thời gian qua vẫn còn những khó khăn, tồn tại như sau: Khả năng huy động nguồn vốn từ thành viên còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý điều hành, hạch toán-kế toán còn yếu về nhiều mặt, nhiều HTX chưa thực hiện đúng chế độ quy định hiện hành; đội ngũ cán bộ quản lý của các Hợp tác xã nhiều người lớn tuổi, trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên còn nhiều lúng túng trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động;

     Các HTX nông nghiệp phần lớn chưa có trụ sở làm việc, quan hệ giao dịch; Các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX thực hiện chậm hoặc chưa được triển khai thực hiện...

     Trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể; Huyện ủy Kbang đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 23/4/2021 “Về việc phát triển Hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025”  và UBND huyện Kbang đã ban hành Kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, xác định đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã từng bước chiếm vị trí quan trọng trong các thành phần kinh tế ở điạ phương, phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt các ngành, địa phương, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện về các mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện. Đến năm 2025, huyện Kbang phấn đấu phát triển thành viên hợp tác xã tăng 15% so với cuối năm 2020; 100% hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; có 03 mô hình tổ chức hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; trên 50% hợp tác xã có liên kết, liên doanh với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác và có 70% hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên, không có hợp tác xã hoạt động yếu kém.
 
Trương Thị Chúc - Chuyên viên Văn phòng

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai