CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở thực hiệnnăm 2022 trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 11/08/2022)
     Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học Công nghệ huyện Kbang Thông báo Kế hoạch tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 trên địa bàn huyện tại Thông báo số 06/TB-HĐTCNV ngày 11/8/2022.

Chi tiết:
1. Thông báo số 06/TB-HĐTCNV
2. Mẫu đơn đăng ký tham gia
3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ
4. Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký đề tài
5. Lý lịch cá nhân
6. Văn bản xác nhận tham gia 
7. Đề cương báo cáo kết quả

Đăng ký nhận tin: