CHUYÊN MỤC

htdt.png
 
STT HỌ VÀ TÊN EMAIL
1 Võ Văn Phán phanvv.kbang@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Văn Dũng dungnv.kbang@gialai.gov.vn
3 Phạm Xuân Trường truongpx.kbang@gialai.gov.vn
4 H Ngân nganh.kbang@gialai.gov.vn
5 Đặng Công Giao giaodc.kbang@gialai.gov.vn
6 Lê Duy Kiên kienld.kbang@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Thị Định dinhnt.kbang@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Quốc Thịnh thinhnq.kbang@gialai.gov.vn
9 Đỗ Thị Hạnh Vân vandth.kbang@gialai.gov.vn
10 Trần Thị Kim Phượng phuongttk.kbang@gialai.gov.vn
11 Lê Thị Thảo thaolt.kbang@gialai.gov.vn
12 Phương Thị Thảo tuyetpt.kbang@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Văn Mùa muanv.kbang@gialai.gov.vn
14 Hồ Trung Hưng hunght.kbang@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Thủy thuynt.kbang@gialai.gov.vn
16 Phan Anh Khoa khoapa.kbang@gialai.gov.vn
17 Lê Ngọc Thành thanhln.kbang@gialai.gov.vn
18 Đinh Tuyến Phúc phucdt.kbang@gialai.gov.vn
19 Lã Đình Luận luanld.kbang@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Thị Hà hant.kbang@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Quốc Thinh thinhnq.kbang@gialai.gov.vn
22 Hoàng Thị Hà haht.kbang@gialai.gov.vn
23 Phan Văn Tường tuongpv.kbang@gialai.gov.vn
24 Võ Thị Hồng Phương phuongvth.kbang@gialai.gov.vn
25 Vũ Văn Hiền hienvv.kbang@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Văn Thủ thunv.kbang@gialai.gov.vn
27 Phạm Quang Vĩnh vinhpq.kbang@gialai.gov.vn
28 Nguyễn Văn Dũng dungnv.kbang@gialai.gov.vn
29 Đặng Thái Mai maidt.kbang@gialai.gov.vn
30 Trần Văn Nhơn nhontv.kbang@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Thị Lan Anh anhntl.kbang@gialai.gov.vn
32 Hỏa Văn Cường cuonghv.kbang@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Long Huyện huyennl.kbang@gialai.gov.vn
34 Trương Thị Ánh Tuyết tuyettta.kbang@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Lan Phương phuongntl.kbang@gialai.gov.vn
36 Nguyễn Quyết Thắng thangnq.kbang@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Văn Long longnv.kbang@gialai.gov.vn
38 Nguyễn Đăng Thơ thond.kbang@gialai.gov.vn
39 Hồ An Bình binhha.kbang@gialai.gov.vn
40 Ngô Văn Toàn toannv.kbang@gialai.gov.vn
41 Đặng Vĩnh Cảnh canhdv.kbang@gialai.gov.vn
42 Tô Anh Tuấn tuanta.kbang@gialai.gov.vn
43 Phùng Khánh Sinh sinhpk.kbang@gialai.gov.vn
44 Nguyễn Huy Thái thainh.kbang@gialai.gov.vn
45 Nguyễn Văn Thao thaonv.kbang@gialai.gov.vn
46 Đoàn Tích Thiện thiendt.kbang@gialai.gov.vn
47 Trần Thị Mỹ Kiều kieuttm.kbang@gialai.gov.vn
48 Nguyễn Thanh Sơn sonnt.kbang@gialai.gov.vn
49 Nguyễn Minh Phong phongnm.kbang@gialai.gov.vn
50 Lương Đăng Thảo thaold.kbang@gialai.gov.vn
51 Lương Văn Hòa hoalv.kbang@gialai.gov.vn
52 Lê Duy Kiên kienld.kbang@gialai.gov.vn
53 Mã Văn Tình tinhmv.kbang@gialai.gov.vn
54 Nguyễn Thị Định dinhnt.kbang@gialai.gov.vn
55 Nguyễn Hữu Chiêu chieunh.kbang@gialai.gov.vn
56 Nguyễn Thị Nhung nhungnt.kbang@gialai.gov.vn
57 Nguyễn Phương Châu chaunp.kbang@gialai.gov.vn
58 Nguyễn Công Hòa hoanc.kbang@gialai.gov.vn
59 Nguyễn Viết Hưng hungnv.kbang@gialai.gov.vn
60 Hà Thị Vân Anh anhhtv.kbang@gialai.gov.vn
61 Võ Thị Mỹ Hiền hienvtm.kbang@gialai.gov.vn
62 Trần Thị Thân thantt.kbang@gialai.gov.vn
63 Đinh A Ngưi nguida.kbang@gialai.gov.vn
64 Đinh Thị Thanh Ngân ngandtt.kbang@gialai.gov.vn
65 Nguyễn Xuân Tập tapnx.kbang@gialai.gov.vn
66 Hà Thị Thắm thamht.kbang@gialai.gov.vn
67 Đào Ngọc Quang quangdn.kbang@gialai.gov.vn
68 Đặng Công Giao giaodc.kbang@gialai.gov.vn
69 Nguyễn Huy Vượng vuongnh.kbang@gialai.gov.vn
70 Võ Đời doiv.kbang@gialai.gov.vn
71 Trần Đình Song songtd.kbang@gialai.gov.vn
72 Bùi Thị Trung trungbt.kbang@gialai.gov.vn
73 Nguyễn Thị Kim Thanh thanhntk.kbang@gialai.gov.vn
74 Nguyễn Trung Kiên kiennt.kbang@gialai.gov.vn
75 Hoàng Đại Phúc phuchd.kbang@gialai.gov.vn
76 Đặng Quang Trường truongdq.kbang@gialai.gov.vn
77 Đoàn Thị Thu Thủy thuydtt.kbang@gialai.gov.vn
78 Lê Đình Lên lenld.kbang@gialai.gov.vn
79 Nguyễn Thành thanhn.kbang@gialai.gov.vn
80 Hoàng Văn Lục luchv.kbang@gialai.gov.vn
81 Đặng Văn Tâm tamdv.kbang@gialai.gov.vn
82 Nguyễn Xuân Thảo thaonx.kbang@gialai.gov.vn
83 Trần Văn Hùng hungtv.kbang@gialai.gov.vn
84 Trần Công Duyệt duyettc.kbang@gialai.gov.vn
85 Hồ Kha khah.kbang@gialai.gov.vn
86 Nguyễn Văn Nam namnv.kbang@gialai.gov.vn
87 Đinh Thế Vũ vudt.kbang@gialai.gov.vn
88 Tưởng Văn Thiện thientv.kbang@gialai.gov.vn
89 Phan Thanh Ngà ngapt.kbang@gialai.gov.vn
90 Trần Thị Linh linhtt.kbang@gialai.gov.vn
91 Ngô Tám tamn.kbang@gialai.gov.vn
92 Nguyễn Phúc Chiến chiennp.kbang@gialai.gov.vn
93 Phạm Thành Ba bapt.kbang@gialai.gov.vn
94 Trịnh Xuân Toàn toantx.kbang@gialai.gov.vn
95 Thân Văn Thơm thomtv.kbang@gialai.gov.vn
96 Đinh Linh linhd.kbang@gialai.gov.vn
97 Châu Thị Cẩm Hiền hienctc.kbang@gialai.gov.vn
98 Lê Ngọc Cương cuongln.kbang@gialai.gov.vn
99 Vũ Hữu Hoàng hoangvh.kbang@gialai.gov.vn
100 Nguyễn Như Hướng huongnn.kbang@gialai.gov.vn
101 Nguyễn Lê Minh Ngân ngannlm.kbang@gialai.gov.vn
102 Huỳnh Thị Điểm diemht.kbang@gialai.gov.vn
103 Trần Đức Hải haitd.kbang@gialai.gov.vn
104 Võ Tấn Hưng hungvt.kbang@gialai.gov.vn
105 Nguyễn Thế Nguyên nguyennt.kbang@gialai.gov.vn
106 Nguyễn Quang Toàn toannq.kbang@gialai.gov.vn
107 Huỳnh Ngọc Bảo Loan loanhnb.kbang@gialai.gov.vn
108 Võ Thanh Tùng tungvt.kbang@gialai.gov.vn
109 Phạm Thành Nhân nhanpt.kbang@gialai.gov.vn
110 Nguyễn Thanh Bình binhnt.kbang@gialai.gov.vn
111 Huỳnh Ngọc Sơn sonhn.kbang@gialai.gov.vn
112 Dương Thị Tuyền tuyendt.kbang@gialai.gov.vn
113 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm.kbang@gialai.gov.vn
114 Trần Thị Anh Hiền hientta.kbang@gialai.gov.vn
115 Nguyễn Văn Trung trungnv.kbang@gialai.gov.vn
116 Nguyễn Thị Hồng Xiêm xiemnth.kbang@gialai.gov.vn
117 Trần Thị Bình binhtt.kbang@gialai.gov.vn
118 Nguyễn Xuân Xanh xanhnx.kbang@gialai.gov.vn
119 Nguyễn Đình Quỳnh quynhnd.kbang@gialai.gov.vn
120 Hồ Thị Khánh Hương huonghtk.kbang@gialai.gov.vn
121 Phan Tất Sỹ sypt.kbang@gialai.gov.vn
122 Nguyễn Thị Huyền huyennt.kbang@gialai.gov.vn
123 Nguyễn Thị Tuyết Mai maintt.kbang@gialai.gov.vn
124 Huỳnh Thị Mộng Thu thuhtm.kbang@gialai.gov.vn
125 Nguyễn Thị Quỳnh Phương phuongntq.kbang@gialai.gov.vn
126 Tạ Thị Vân vantt.kbang@gialai.gov.vn
127 Lê Thanh Tuấn tuanlt.kbang@gialai.gov.vn
128 Đinh Đình Chi chidd.kbang@gialai.gov.vn
129 Lê Công Ngôn ngonlc.kbang@gialai.gov.vn
130 Lê Thị Tùng tunglt.kbang@gialai.gov.vn
131 Nguyễn Thị Kim Liên lienntk.kbang@gialai.gov.vn
132 Lê Thanh Sơn sonlt.kbang@gialai.gov.vn
133 Trần Thị Hiền Anh anhtth.kbang@gialai.gov.vn
134 Ngô Huy Cường cuongnh.kbang@gialai.gov.vn
135 Vũ Văn Độ dovv.kbang@gialai.gov.vn
136 Lê Sỹ Thành thanhls.kbang@gialai.gov.vn
137 Đoàn Thị Mai maidthi.kbang@gialai.gov.vn
138 Võ Minh Quang quangvm.kbang@gialai.gov.vn
139 Phan Thị Vũ Phong phongptv.kbang@gialai.gov.vn
140 H Vinh Nút nuthv.kbang@gialai.gov.vn
141 Nguyễn Thị Hồng Phương phuongnth.kbang@gialai.gov.vn
142 Nguyễn Sơn Nam namns.kbang@gialai.gov.vn
143 Dường Văn Cừ cudv.kbang@gialai.gov.vn
144 Trần Quốc Long longtq.kbang@gialai.gov.vn
145 Nguyễn Thị Thiện thiennt.kbang@gialai.gov.vn
146 Hồ Viết Cảm camhv.kbang@gialai.gov.vn
147 Nguyễn Thị Tùng tungnt.kbang@gialai.gov.vn
148 Hoàng Thị Ngọc Duyên duyenhtn.kbang@gialai.gov.vn
149 Trần Thế Trang trangtt.kbang@gialai.gov.vn
150 Trần Trọng Bình binhttrong.kbang@gialai.gov.vn
151 Lê Văn Công conglv.kbang@gialai.gov.vn
152 Châu Thái Tuấn tuanct.kbang@gialai.gov.vn
153 Đặng Minh Hoài hoaidm.kbang@gialai.gov.vn
154 Lê Sơn Trà trals.kbang@gialai.gov.vn
155 Tạ Công Vương vuongtc.kbang@gialai.gov.vn
156 Lê Nữ Lệ Chi chilnl.kbang@gialai.gov.vn
157 Phạm Minh Đức ducpm.kbang@gialai.gov.vn
158 Đoàn Thanh Hùng hungdt.kbang@gialai.gov.vn
159 Nguyễn Bá Hội hoinb.kbang@gialai.gov.vn
160 Tạ Đức Hưng hungtd.kbang@gialai.gov.vn
161 Đỗ Công Trúc trucdc.kbang@gialai.gov.vn
162 Nguyễn Phi Hải hainp.kbang@gialai.gov.vn
163 Nguyễn Quốc Sử sunq.kbang@gialai.gov.vn
164 Nguyễn Thị Thanh Tâm tamntt.kbang@gialai.gov.vn
165 Đinh Minh minhd.kbang@gialai.gov.vn
166 Nguyễn Văn Đại dainv.kbang@gialai.gov.vn
167 Dương Đình Hào haodd.kbang@gialai.gov.vn
168 Nguyễn Anh Thơ thona.kbang@gialai.gov.vn
169 Bùi Trọng  Thủy thuybt.kbang@gialai.gov.vn
170 Phòng Nội vụ nv.kbang@gialai.gov.vn
171 Phòng Kinh tế và Hạ tầng ktht.kbang@gialai.gov.vn
172 Phòng Lao động - TB&XH ldtbxh.kbang@gialai.gov.vn
173 Thanh tra huyện tt.kbang@gialai.gov.vn
174 Phòng Dân tộc dt.kbang@gialai.gov.vn
175 Phòng Tư pháp tp.kbang@gialai.gov.vn
176 Phòng Tài nguyên - MT tnmt.kbang@gialai.gov.vn
177 Phòng Nông nghiệp&PTNT nnptnt.kbang@gialai.gov.vn
178 Phòng Văn hóa -TT vhtt.kbang@gialai.gov.vn
179 Phòng Tài chính - KH tckh.kbang@gialai.gov.vn
180 Phòng Giáo dục - ĐT gddt.kbang@gialai.gov.vn
181 Phòng Y tế yt.kbang@gialai.gov.vn
182 UBND thị trấn ubndttkbang.kbang@gialai.gov.vn
183 UBND xã đông ubnddong.kbang@gialai.gov.vn
184 UBND xã Nghĩa An ubndnghiaan.kbang@gialai.gov.vn
185 UBND xã Tơ Tung ubndtotung.kbang@gialai.gov.vn
186 UBND xã Kông Lơng Khơng ubndkonglongkhong.kbang@gialai.gov.vn
197 UBND Kông Bờ La ubndkongbola.kbang@gialai.gov.vn
198 UBND xã Đăk Hlơ ubnddakhlo.kbang@gialai.gov.vn
199 UBND xã Lơ Ku ubndloku.kbang@gialai.gov.vn
200 UBND xã Đăk Smar ubnddaksmar.kbang@gialai.gov.vn
201 UBND xã Đăk Rong ubnddakrong.kbang@gialai.gov.vn
202 UBND xã Krong ubndkrong.kbang@gialai.gov.vn
203 UBND xã Sơ Pai ubndsopai.kbang@gialai.gov.vn
204 UBND xã Sơn Lang ubndsonlang.kbang@gialai.gov.vn
205 UBND xã Kon Pne ubndkonpne.kbang@gialai.gov.vn
 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai