CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Điều chỉnh giảm dự toán kinh phí Sự nghiệp kinh tế năm 2022

Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 3/6/2022

03/06/2022

3/6/2022

Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 do phát sinh một số nhiệm vụ năm 2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 20/4/2022

20/04/2022

20/4/2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của hyện Kbang

Quyết định 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

14/01/2022

14/01/2022

Điều chỉnh vón Xây dựng cơ bản tập trung năm 2020

Quyết định số 50/QD-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện KBang

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 8/01/2020

08/01/2020

8/1/2020


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin: