CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện kbang

Quyết định 64/QĐ-UBND ngày 17/1/2023

17/01/2023

17/1/2023

Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của ban an toàn giao thông năm 2023

Quyết định 15/QĐ-UBND ngày 6/1/2023

06/01/2023

6/1/2023

Giao dự toán thu-Chi ngân sách năm 2023 cho các xã, thị trấn

Quyết định 2809/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2023 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi Sự nghiệp đmả bảo xã hội năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Đăng ký nhận tin: